vrijdag 26 juni 2020

EarthQuake - van donker naar licht.

Het zijn roerige tijden. Het lijkt erop alsof alles en iedereen tegenover elkaar staat. Rellen, demonstraties, heftige discussies, protestgroepen die opstaan, etcetera. Aan de buitenkant klopt dat ook dat het er roerig uitziet, echter zijn dit de laatste stuiptrekkingen van en naar een evolutionaire verandering naar een ander tijdperk ofwel naar een nieuwe maatschappij! Maar welk mechaniek zit hier nou eigenlijk achter? Waarom gebeurt dit allemaal? Als je dat mechaniek ziet en begrijpt, als je dit bewust bent, dan begrijp je ook wat er allemaal gebeurd om jou heen in privésfeer, op het werk, in de Nederland maar ook in de gehele wereld. Je kunt dit mechaniek namelijk 1 op 1 leggen op zowel individuen, groepen, bedrijfs- en organisatiestructuren, overheidsstructuren, etcetera. Begrijp dat we in een strijd zitten van de overgang van oude naar nieuwe maatschappij en wereld!

Al lange tijd geleden ontstonden er scheuren in de huidige structuren van de systemen binnen de maatschappij en deze scheuren werden steeds groter en stort nu in! Dat kwam mede door de natuurlijke tegen”macht”, namelijk het groeiende bewustzijn van de mens. Piepend en krakend is de gehele maatschappij tot stilstand gekomen. Een maatschappij die is vastgelopen door over-regeling, over-protocollering en verstrengelingen tussen geld, macht en politiek.

Ik ben vorig jaar begonnen met het schrijven van een boek. Deze gaat over de veranderingen van de afgelopen 50 jaar, in het bijzonder na 2012. In het boek legde ik uit dat 2012 een bijzonder kanteljaar was en dat 2020 ook een bijzonder kanteljaar zou worden. Ik wist toen alleen nog niet dat het zo extreem, groots en bijzonder zou zijn! Ik ga het boek dan ook voor een deel herschrijven gezien de huidige ontwikkelingen.

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk, aldus professor Jan Rotmans. De verandering van het oude denken naar het nieuwe denken, van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Doordat het bewustzijn van mensen in de afgelopen 50 jaar steeds hoger werd en mensen steeds minder vanuit het ego gingen functioneren ontstond er ook een strijd. We zitten in een periode van ontmachting, derationalisering en ont-politieken. Deze strijd is over de hele wereld zichtbaar dus ook in Nederland. De mensen vanuit het oude denken willen het bij het oude laten echter is het een geleidelijk proces wat niet te stoppen is en op dit moment naar een hoogtepunt toegaat. We gaan over van dualiteit naar eenheid en verbinding.

Het oude denken is vanuit het ego. Het ego functioneert vanuit macht, controle en individualisme. (ik wil, jij gaat, jij doet, jij luistert naar mij, etc) Het ego zorgt voor verdeling en tweestrijd immers wil het ego zich graag beter of zelfs superieur voelen ten opzichte van een persoon of groep. Daar vanuit komen vaak ook waardeoordelen, vooroordelen, het gelijk willen hebben en halen, denigreren, buitensluiten, pesten, invullen, agressie, controle, e.d.

Het nieuwe denken is vanuit het bewustzijn. Het bewustzijn functioneert vanuit samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, liefde en zorg. Het bewustzijn zorgt voor verbinding. Het ego draagt vaak bij aan slimme oplossingen echter zijn deze veelal voor korte termijn. Het bewustzijn draagt vaak bij aan intelligente oplossingen en deze zijn voor lange termijn.  

Zo zie je dat er, vanuit het ego, vaak bij overheden, en grote bedrijven door directeuren, ministers, wetenshappers of leidinggevenden wel slimme oplossingen aangedragen en uitgevoerd werden echter intelligent bleken ze vaak (achteraf) gezien zeker niet!

In de afgelopen tijd zie je dat de machten die nog vanuit het oude denken functioneren zich met hand en tand verzetten tegen het nieuwe. Dat zie je in het bedrijfsleven, overheden, politie, etcetera. Eigenlijk is alles wat nu nog een top-down management heeft aan het omvallen. Dat zag je vele jaren geleden al toen alle grote bedrijven die top-down management voerden stuk voor stuk failliet gingen. Top-down management is namelijk te allen tijde een constructie vanuit een vorm van hiërarchie en dus controle en macht. Dat is niet meer van deze tijd en is disfunctioneel gebleken. De wereld is hard toe aan revisie!

Die veranderingen zijn mede uit te leggen vanuit onder andere de verhoging van de Schumann resonantie die sinds 2012 ging stijgen en nog steeds stijgt. Deze was altijd gemiddeld 8 hertz terwijl deze sinds 2012 ging stijgen en nu gemiddeld rond de 24 hertz ligt. De alfa stand van hersenen ligt tussen 6 en 16 hertz = rust/meditatie of slaapstand. De bètastand ligt tussen 16 en 36 hertz = actie/onrust/stress. De bètastand van de hersenen wordt dus door deze verhoging van de Schumannresonantie continu getriggerd. De gehele wereld staat is stressstand! Dat zie je bijvoorbeeld weer terug aan een explosie aan verwarde personen sinds 2012. Deze personen hebben last van deze verhoging waardoor zij overprikkeld raken.  Ook zie je sinds 2012 een grote stijging van het aantal klokkenluiders hoewel ik ze liever lichtschijners noem. Alles wat donker was komt aan het licht. En zo zijn er rond en sinds 2012 vele andere bijzondere dingen gebeurd.

Ook kon je vanuit de oudheid, vanuit astrologie en vanuit oude geschriften al lezen dat 2012 met name genoemd werd. Volgens de Maya’s zou de wereld op 21-12-2012 vergaan. Dat was metaforisch voor een nieuw begin. Hindoeïsme spreekt over bewustzijns-tijdperken (Yuca’s) waarbij 2012 genoemd werd als overgangsjaar van het zilveren naar het gouden bewustzijnstijdperk. Het vissentijdperk stond voor: controle, macht en individualisme (ego) wat overging naar het Aquariustijdperk wat staat voor: samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, transparantie, liefde en zorg (bewustzijn). De overgang van dit astrologische tijdperk vond plaats rond 2012. Vanaf 2012 ontstond er een kwantumsprong in verhoging van bewustwording en bewustzijn bij de mens worldwide. Ook 2020 zorgde voor een grote toename in bewustzijn. Mensen kwamen in lockdown en kregen tijd voor zichzelf en velen kwamen tot zichzelf. Je kunt jezelf dus afvragen: Was/is deze crisis een probleem of is het de bedoeling?

Op microniveau zie je deze verschuiving bijvoorbeeld als de leidinggevende van een afdeling nog vanuit het oude denken, vanuit controle en macht, functioneert. Hierin mist veelal de openheid, transparantie en gelijkheid en heeft hij of zij graag de touwtjes in handen. In de afgelopen jaren ontstond er steeds meer verzet vanuit de mensen die daar werkten en bewust waren of werden. Achterkamertjespolitiek, dichte-deuren-overleggen, oneerlijke behandeling, ongelijke behandeling is niet meer van deze tijd. Het vanuit hiërarchie leidinggeven zal plaats gaan maken voor leidinggeven vanuit gelijkheid en vertrouwen.

Op macroniveau zie je bijvoorbeeld dat er mensen tegen elkaar worden opgezet, er worden wetten aangepast, er wordt angst gecreëerd, bij ene demonstratie wordt anders opgetreden als bij andere, etcetera. Hiermee probeert de oude machten nog krampachtig om de macht te behouden. Het is echter een onhoudbare zaak omdat steeds meer mensen bewust en dus wakker werden en worden. De oude machten raken in paniek door deze tsunami van bewustzijn! Door vanuit macht en controle te werken creëer je automatisch angst echter begint deze angst steeds meer te weg te vallen bij steeds meer mensen. De kracht van het functioneren vanuit het bewustzijn, dus vanuit liefde, geduld, gelijkheid en eerlijkheid is vele malen sterker als de kracht vanuit het functioneren vanuit het ego en dus macht en controle. Door de veranderingen komt alles wat donker was aan het licht. Corruptie, machtsmisbruik, fraude en noem maar op. Ook wordt elke vorm van machtsmisbruik steeds meer zichtbaar. Mensen gaan zien op het moment dat het getoond wordt. Er is geen ontkomen aan.

Je ziet ook binnen diverse organisaties als overheden, politie, defensie en handhavers een spagaat ontstaan. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in een reactie op Youtube van Marechaussee Melchior Verbon. Hij spreekt vanuit bewustzijn, vanuit zijn hart en geeft aan dat de huidige regels en mogelijk aankomende wetgeving rondom corona en de handhaving hiervan volledig tegen zijn afgelegde eed en zijn persoonlijke gevoel indruist. Hij heeft deze baan gekozen vanuit de motivatie om de mens te helpen. Ik weet dat hij spreekt namens velen omdat het overgrote deel van de politiemensen/marechaussees en handhavers dit werk zijn gaan doen om de mens te helpen en de maatschappij mooier en beter te maken. Maar ook hierin geldt dat velen zich (nog) niet durven uit te spreken vanuit angst. Vanuit de maatschappij zie je ook steeds meer mensen en groepen opstaan die in “verzet” komen vanuit geduld, respect, liefde en gelijkheid ofwel: je ziet deze verandering en beweging in de gehele maatschappij. Na de demonstratie op het Malieveld in Den Haag op 21 juni 2020 gaf de vakbondsvoorzitter van de politiebond ACP aan dat zij de grip op de samenleving kwijtraakten. Deze opmerking was het gevolg van reacties vanuit de samenleving op de gebeurtenissen rond en de reacties na de demonstratie. Ik ben er volledig van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de politiemensen die op het Malieveld stonden het goed wilden/willen, het goed bedoelden/bedoelen en er voor de mensen wilden en willen zijn.

De verhoging van het bewustzijn gaat de gehele mensheid aan dus ook politiemensen, marechaussees en handhavers. Dat schuurt enorm als je in een organisaties werkt die (nog) vanuit hiërarchie, vanuit top-down management, en dus vanuit controle en macht functioneert. Andersom zie je dus ook dat het schuurt met de samenleving. De maatschappij, en dus ook de politie, zal dus anders ingericht (moeten) gaan worden om door deze verandering/strijd heen te loodsen. Het gaat er dus niet zozeer om de grip terug te krijgen (grip is namelijk ook een vorm van controle en macht) maar zal het er meer om gaan hoe we er met zijn allen mee om gaan…vanuit samen, rechtsgelijkheid, transparantie en openheid. Deze verandering kan je overigens ook weer 1 op 1 leggen op bijvoorbeeld banken, het monetaire systeem, onderwijs, regering, bedrijfsleven, etcetera. De oude structuren die we kennen zijn omgevallen of zullen gaan omvallen. Elke verandering kost tijd en geeft strijd. JUIST tijdens een crisis ontstaat er ruimte tot verandering!

De grootse angst van de oude macht(en) is dat er eenheid ontstaat op de werkvloer, in een land en in de wereld. Eenheid bij en van de mens! Het gaat namelijk niet over of om kleur, afkomst, geloof, sekse, geaardheid maar om ons.. als mens! Als mens vanuit verbinding, eenheid, gelijkheid, openheid, transparantie, respect en liefde voor jezelf en liefde voor elkaar! Het is the great awakening!

Rob Buizer

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” - Jan Rotmans.

woensdag 25 maart 2020

Collectieve angst en de aanzet tot verandering


Het hele land, heel Europa, de hele wereld zit in een grote collectieve, maar ook (letterlijk en figuurlijk) ziekmakende, angst of misschien zelfs wel een angstpsychose door het Coronavirus. Dat kan zijn angst voor het virus zelf, angst voor de gevolgen of angst voor de toekomst. Welke mechanieken zitten hier nou achter? Wat is de invloed van groepsdruk of groepsinvloed? Wat gebeurt er met een groep mensen maar ook wat gebeurt er met het individu?

Alles valt en staat als basis bij één van de natuurwetten: Alles wat aandacht krijgt dat groeit. Zowel in positieve als in negatieve zin.

Angst, boosheid, verdriet en haat zijn voorbeelden van een lage trilling of energie. Liefde, verliefdheid, saamhorigheid, plezier zijn voorbeelden van hoge trilling of energie. Iedereen weet uit eigen ervaring dat emoties die gekoppeld zijn aan lage energieën niet fijn voelen, terwijl emoties die gekoppeld zijn aan hoge energieën wel fijn voelen. Daarbij komt dat emoties overdraagbaar zijn, wat je dus terug kunt zien in een groep. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug als je ergens bent en je voelt dat de sfeer niet fijn is. Het is iets wat je voelt wat ontstaat vanuit een groepsenergie of de energie van een ruimte. De ene persoon is hier gevoeliger in en/of bewuster van dan een ander. Feit blijft: het zal voor een ieder herkenbaar zijn.

Ik zal het beeldend proberen te maken wat er bij lage en bij hoge energieën gebeurt. Er is een mooie proef gedaan met rijst in water die in een potje werden gedaan. Op het ene potje stond een tekst met “Ik hou van jou” en op het andere potje stond de tekst: “Ik haat jou”. (Hoge frequentie is liefde, lage frequentie is haat) Dagelijks werden de potjes rijst bejegend met de tekst die op het potje stond. Na een aantal dagen zag je dat het potje van “liefde” mooi licht gekleurd was en het potje met “haat” troebel werd. Dat alles heeft te maken met geheugen van water. Bedenk daarbij dat jouw lichaam ook voor ongeveer 60% uit water bestaat en dat dit dus ook hetzelfde effect heeft op jouw lichaam, dus ook op jouw gevoel en denkwijze! Het is dus ziekmakend!

Er heerst Corona en van alle kanten word je gewaarschuwd en worden er maatregelen genomen waardoor je zelfs in jouw vrijheden beperkt wordt! Dat laatste alleen al heeft een enorme impact op het individu! De media laat elk moment van de dag zien hoeveel zieken en hoeveel overleden personen er de afgelopen dagen bijgekomen zijn. Echter besef dat deze cijfers niet kloppen! (Dat wordt ook door virologen en autoriteiten zelf aangegeven). De oorzaak is mede gelegen in het feit dat er ook andere griepvormen heersen en dat dit ook verward wordt met Corona. Daarnaast heel simpel: Als er weinig getest wordt op Corona kan je ook nooit met concrete cijfers komen. Ook word je continu geïnformeerd door virologen en andere specialisten die zelf onderling verschillende verklaringen en visies hebben. Je ziet hierbij dat men vaak vanuit het ego een prestigekwestie van maken. Besef je dus: Het nieuws dat je hoort klopt in grote lijnen niet! Hoe vaker je negatief nieuws hoort of ziet des te meer het in jouw systeem gaat zitten...tot aan celniveau aan toe, terwijl wat je hoort en ziet dus feitelijk niet klopt.

Voor alle duidelijkheid: Ja, het Coronavirus is er, je hebt er rekening mee te houden en je kunt voorzorgsmaatregelen nemen, echter in dit geval niets anders dan de jaren ervoor met andere griepvormen: Je handen vaker wassen, ga niet naar ouderen of kwetsbaren, binnen blijven als je ziek bent, houd afstand, in je elleboog niezen/hoesten, etc.

Ik ben zelf al jaren geleden zeer selectief geworden bij het kijken en luisteren van het nieuws of nieuwsprogramma’s omdat ik steeds meer ging beseffen dat het nieuws wat men liet zien in veel gevallen niet klopte, eenzijdig was, gekleurd of aangestuurd werd, kortom negatief was. Zoals de Braziliaanse president deze week ook aangaf rond het virus: “media zaaien angst”. Dat werd mij al vele jaren geleden duidelijk na het lezen van onder andere het boek van Janneke Monshouwer, een ex nieuwslezer die openheid van zaken gaf hoe het nieuws echt werkte. Door het tot jou krijgen van deze negativiteit uit het nieuws gebeurt dus eigenlijk hetzelfde als bij het “haat” potje uit de test. Daar komt overigens ook nog bij dat het algemeen bekend is dat er (nog) een behoorlijke (financiële en machts) verwevenheid is binnen en bij onder andere de farmaceutische industrie, wetenschap, politiek, RIVM, WHO en media, dat je jezelf mag afvragen of je wel volledig kunt vasthouden aan de informatie die we ontvangen

Ik ben een boek aan het schrijven en dat gaat over de veranderingen van de afgelopen 50 jaar, in het bijzonder de veranderingen na 2012. Het gaat over het collectief verhogen van het bewustzijn wat rond 2012 in een stroomversnelling terecht kwam door meerdere factoren. Rond 2012 ging de Schumann resonantie (hartslag van de aarde) ineens stijgen, we gingen astrologisch over van het vissen naar het waterman- of Aquarius tijdperk en speelden er andere factoren mee, wat deze verhogingen van bewustzijn in werking zette. Het valt dus onder de evolutie van de wereld en zo ook de mens. Er werd bijvoorbeeld al vanuit de Maya’s (21-12-2012), en vanuit het Hindoeïsme (Yuca’s = 2012 de overgang van zilveren naar gouden bewustzijnstijdperk) en astrologie (overgang naar Aquariustijdperk) al uitgelegd dat 2012 een bijzonder (kantel)jaar zou worden naar transformatie van de mens. Het bewustzijn steeg steeds meer en het ego zakte. We gingen en gaan over van het oude naar het nieuwe denken. Het oude denken vanuit ego (Controle, macht individualisme), naar het nieuwe denken vanuit bewustzijn (samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, liefde en zorg). We zaten en zitten nog steeds in een enorme shift en transformatie als mensheid. Jan Rotmans schreef een boek genaamd: “We zitten niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk”. Hij vertaalt deze transitie vanuit zijn vakgebied maar dit geldt eigenlijk voor de gehele maatschappij en mensheid. Het betreft een tijdperk van ontmachting en de-rationalisering. De wereld is toe aan een totale reset! 

Maar wat is dan het grote verschil tussen functioneren vanuit ego en het functioneren vanuit bewustzijn?

Het ego zorgt voor verdeeldheid en wilt zich graag beter of zelfs superieur voelen ten opzichte van andere personen of groepen. (Cultuur, afkomst, kleur, geaardheid, andersdenkenden, etc.) Dit uit zich in bekritiseren, becommentariëren, wegzetten als minder of als dom. Ook kan het zich uiten in strijd maar mist dus veelal de nuance en verbinding. Er bestaat een individueel ego maar ook een collectief ego. Het ego wordt overigens ook wel “de oneigenlijke ik” genoemd omdat het aangeeft hoe je doet (door aangeleerde gedragingen, opvoeding, etc.) maar niet wie je daadwerkelijk bent! Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat het ego continu bezig is met het verleden en met de toekomst, maar zal zoveel mogelijk het hier en nu ontkennen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat 97% van jouw gedachten repeterend en nutteloos zijn. Je kan het verleden immers niet veranderen en de toekomst is er nog niet. Het enig wat feitelijk bestaat en van belang is, is het hier en nu! En het hier en nu is jouw bewustzijn!

Het bewustzijn zorgt daarentegen voor verbinding wat zich uit in respect, saamhorigheid, gelijkheid en solidariteit. In de afgelopen 50 jaar, i.h.b. rond 2012, zag je steeds meer mensen die bewust werden oftewel ontwaakten. Dat vertaalt zich onder andere in een grote stijging van mensen die Hoog sensitief zijn, mensen die bewust vegetariër of veganist werden, mensen die steeds meer opkwamen voor het milieu, een grote stijging van het aantal klokkenluiders/lichtschijners (in politiek, farmaceutische industrie, mainstream media, politie, (jeugd)zorg, onderwijs, zorg, etc.), vermengingen van culturen en geloven, etc. Door het verhogen van ons bewustzijn voelen steeds meer mensen zich geroepen om naar buiten te treden met de boodschap: “Dit kan niet (meer) zoals het nu gaat, het moet anders” of het nou over discriminatie, geweld, fraude, manier van werken of machtsmisbruik gaat. Mensen durven, doordat zij steeds bewuster zijn geworden, steeds meer te vertrouwen op hun gevoel, op hun innerlijke ik. Het ego zoekt het buiten zichzelf (naar buiten gericht) terwijl jouw bewustzijn het in zichzelf zoekt (naar binnen gericht). Oude denkers zijn niet slechter of beter als nieuwe denkers, maar besef dat we in een proces van de overgang van het oude naar het nieuwe denken zitten!

De huidige media geeft ons vooral misinformatie en speelt in op onze angsten, omdat de huidige machthebbers (vanuit ego), in brede zin, er baat bij hebben dat alles blijft zoals het is. Het ego is namelijk bang voor veranderingen, is bang om niet meer de controle te hebben! Echter, macht kun je alleen maar hebben als een ander het jou geeft. En macht krijg je het snelst door in te spelen op angsten en mensen afhankelijk te maken. In het nieuwe tijdperk heb je de keuze om je eigen pad te kiezen, te kiezen voor vrede, liefde en harmonie. Andersom: De politiek, machthebbers, media gaan niet veranderen, alleen gebeurt dit pas als wij veranderen en dit laten blijken! Hierbij komt nog dat het ego veelal zorgt voor slimme oplossingen, echter zijn deze vaak voor de korte termijn. Vanuit het bewustzijn ontstaan intelligente oplossingen die voor lange termijn zijn. Je ziet bijvoorbeeld in de politiek, overheid en grote bedrijven dat de leiding best slim is, en slimme oplossingen aandragen. Echter intelligent zijn deze in veel gevallen zeker niet! Daarbij zie je wel steeds meer dat in alle lagen steeds meer nieuwe denkers zitten en proberen veranderingen in te zetten.

Door wat je hoort en ziet in het nieuws i.c.m. met een “donker” toekomstbeeld neemt de angst het over en de ratio valt weg. Hieruit is ook te verklaren dat mensen massaal wc-papier aan het hamsteren zijn gegaan. Why? Als corona nou diarree zou veroorzaken zou dat nog enigszins rationeel kunnen zijn, maar dat is niet zo! Hieruit blijkt dus dat deze angst overdraagbaar is, overslaat op anderen en dat we mede “last” van elkaar hebben. Een groot deel van de mensen zit dus in een lage frequentie/trilling!

Als je kijkt naar de media zie je elke dag tientallen uitzendingen die het (slechte) nieuws brengen. Het aantal besmettingen stijgen, zo ook het aantal dodelijke gevallen. Het is het gesprek van de dag! Hierbij treedt een tweede natuurwet in werking, namelijk: De kracht van herhaling, is de kracht van het leren. Ook dit werkt in zowel positieve maar dus ook in negatieve zin. Hierdoor gebeuren twee dingen: Het brengt je in een lage (angst) energie (die dus overdraagbaar is naar anderen, dan wel kan overslaan naar anderen) maar het brengt ook jouw weerstand omlaag.

Doordat alle aandacht gericht is op de Corona crisis vallen andere vraagstukken of gebeurtenissen volledig weg uit de media. Denk hierbij aan 5G vraagstukken, stikstofproblematiek, gele hesjes protesten, en andere zaken.  

Andersom: Juist door deze crisis krijg je overigens ook mooie neveneffecten zoals: Er ontstaat harmonisatie en solidariteit, er ontstaat een enorme synergie bij de mensen, geen smog in China maar ook hier een veel schonere lucht, dolfijnen die in Venetië in binnenwateren komen, geen files, mede door thuiswerkers, explosie aan creativiteit op veel vlakken...én nog meer bewustwording of ontwaking van het individu! Mensen krijgen gedwongen de tijd om tot en bij zichzelf te komen. Zonder chaos, of crisis, zal er geen verandering komen.

De oplossing om uit deze collectieve angstpsychose te komen, maar ook om een hogere weerstand te krijgen, is om vooral bewust in het moment te leven: Stop met (veel) naar het nieuws te kijken, ga bezig met introspectie, geniet van de kleine dingen, ga in de tuin bezig of ga de natuur in, ga naar buiten in de zon. Maak echt contact met mensen om je heen, mediteer, ga verder met, of ontdek nieuwe creatieve talenten, concentreer je op ademhaling, eet natuurlijke voeding, drink vers water, beweeg, zoek de stilte op. Besef je dat, als jij in een hogere frequentie/trilling komt, dat JIJ dat verschil kunt maken in jouw eigen omgeving, maar vooral voor jezelf. Kijk om je heen en zie dat steeds meer bewuste mensen opstaan en bezig zijn of gaan met de nieuwe mens en maatschappij.


Besef je dat 2012 en 2020 bijzondere jaren waren/zijn voor én van de verandering! Echter, de basis van rust, kracht en onvoorwaardelijke liefde zat en zit (altijd al) in jouzelf.

zaterdag 10 juni 2017

Blog veranderingen/huidige hulp is niet toereikend


Zomaar een appje van een jongvolwassene die ik coach:
“Hallo meneer die me meer laat genieten van me leven!”
Het is redelijk strekkend. Dit persoon liep al vele jaren in de hulpverlening maar had nooit de juiste hulp gevonden die (volledig) bij haar paste. Zij is een van de vele voorbeelden die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen.

Jongeren die eigenlijk in langdurige (en vaak dure) trajecten waren of zijn beland terwijl veel van deze jongeren met 5 tot 15 coaching gesprekken al grote veranderingen ervaren, weer plezier in het leven hebben, (weer) zelfstandig binnen de maatschappij kunnen functioneren, het leven weer (verder) oppakken, zichzelf begrijpen, systemen snappen, eigen kracht (her)vinden, etc… en vervolgens met minder (of zelfs zonder),  ADHD, waangedachten, suïcide gedachten, overprikkeling, depressieve gedachtes en dergelijke verder leven. Het mooiste is: deze jongeren, maar ook volwassenen, doen het helemaal zelf. Hooguit dat ze handvaten krijgen. De oosterse uitspraak: “een goede leraar zegt niet wat je moet leren, maar laat zien waar je kan kijken” is op deze manier van coachen van toepassing. Het “probleem” wordt hierdoor veelal structureel aangepakt…van binnenuit in plaats van dat er pleisters geplakt worden.

In de afgelopen tijd was men weer druk bezig om het jeugdcentrum JC Differenze meer handen en voeten te geven. Het is steeds meer duidelijk geworden dat de maatschappij (nog) niet klaar is voor deze nieuwe manier van kijken en werken. Doordat deze manier van denken en kijken naar de ondersteuning aan jeugd zo vernieuwend is, valt het niet in een hokje te plaatsen voor wat betreft aanvraag subsidies bijvoorbeeld. Betreft het nou een instelling? Betreft het nou een maatschappelijke organisatie? Paniek! Het jeugdcentrum valt niet onder een hokje! Er wordt nog veel gedacht vanuit oude overtuigingen en beperkende gedachtes.

Eigenlijk staat dit synoniem voor wat met de jongeren van nu aan de hand is. Ze vallen niet in een hokje, terwijl krampachtig getracht wordt deze jongeren toch in een hokje te persen….wat nog meer weerstand oplevert. Enne… laten we eerlijk zijn: in hokjes kan je niet groeien! (-:

Doordat het bewustzijn van jongeren de afgelopen tientallen jaren steeds hoger is geworden, zal er ook met een andere blik naar gekeken en mee omgegaan moeten worden. De huidige hulpverlening, de scholen, de welzijnsorganisaties, zijn hier vaak (nog) niet volledig van doordrongen omdat er, vanuit de maatschappij steeds meer werd en wordt gedacht en gewerkt vanuit hokjes, vanuit boeken, vanuit maatschappelijk gewenst kader. De jongeren van nu hebben een totaal andere gevoelsbelevenis en hebben totaal andere behoeften. Door het interne conflict tussen hoe ze voelen (vaak totaal onbegrepen), hoe ze “moeten zijn” (thuis, op school, in sociaal domein) en hoe ze willen zijn, kunnen vele gedragingen ontstaan wat als ongewenst gezien wordt of kan worden.  Dit verklaart ook mede de explosieve stijging van “zieke jongeren” of “jongeren met gedragsstoornis”. Zegt dit iets over de maatschappij of zegt het iets over de jongeren? De jongeren van nu kennen heel andere behoeften als de jongeren van 30 jaar geleden. Daarbij spelen nog andere factoren een grote rol, maar dat gaat te ver om hier verder op in te gaan. Ik kwam een ontzettend mooie quote tegen wat volledig overeenkomt met mijn denken:
Het gedrag van een jongere (en dat geld ook vaak voor volwassenen) zegt niets over de persoon wie zij van binnen en van nature zijn.

Zoals ik tijdens coaching gesprekken altijd uitleg:
De maatschappij gaat uit van, als men neer een persoon kijkt, van lichaam en geest. (waarbij lichamelijke en geestelijke klachten losgekoppeld zijn) Ik ga uit van Lichaam, geest maar ook van de ziel.  Indien je lichamelijk iets mankeert, een arm breekt, last van maag hebt, etc, kan je naar een ziekenhuis. Indien je geestelijk niet lekker zit, geestelijk ziek bent, overspannen bent, burn-out hebt, etc, dan kan je naar een psycholoog of psychiater. Maar waar kan je terecht als je ziel, je ik, zorg of hulp nodig heeft?  Ok, officieel betekent Psychiater: de leer van de ziel. Oftewel: officieel is er binnen de wetenschap wel in de behoefte van “een ziel” voorzien… echter de huidige psychiatrie houdt zich (in hoofdzaak) bezig met medicijnenleer. Indien je onder een DSM hokje valt als schizofreen, psychotisch, waanbeelden, en dergelijke, zal met medicatie getracht worden deze symptomen te bestrijden of te onderdrukken. Er is gelukkig ook een groep vrije denkers binnen de psychiatrie die ook op andere wijze kijkt naar deze klachten en symptomen. Ofwel: ook hierin zie je veranderingen ontstaan welke ik alleen maar toejuich.

Vrijwel dagelijks sprak ik in het afgelopen jaren mensen, zowel volwassenen als jongeren, die niet lekker in hun vel zaten, uit hun energie waren, radeloos waren, zich onbegrepen voelden, ziek waren, in de problemen zaten dan wel vastliepen zowel privé en/of werk, overprikkeld waren, ouders die hun kinderen niet meer aan konden, etc. Steeds weer hoefde ik tijdens de gesprekken maar een paar kernzinnen te laten vallen waarin deze mensen zichzelf (volledig) en/of hun kind(eren)herkenden…terwijl ik de mensen over het algemeen zelf in het geheel niet kende…maar ik wel hun “zijn”  herkende…

De reguliere hulpverlening werkt over het algemeen vanuit technieken/behandelingen waarbij het denken en handelen aangepakt wordt om deze te veranderen, waaronder zogenaamde co-op technieken. Alles “by mind”.  Denk hierbij als voorbeeld aan agressieregulatie. Je kunt het denken en handelen wel aanpassen, maar als je de oorzakelijke factor niet weghaalt zal het (vrijwel) altijd aanwezig blijven. De oorzakelijke factor is vrijwel altijd gelegen in het voelen van binnenuit. Als je als voorbeeld niet begrepen wordt…hoeveel boosheid en agressie kan er in een mens ontstaan?
Ik herhaal een vorige zin: Het gedrag van een jongere (en dat geld ook vaak voor volwassenen) zegt niets over de persoon wie zij van binnen en van nature zijn.

Zo kom ik tijdens het coachen ook bijvoorbeeld jongeren, maar ook volwassenen, tegen die dingen zien, horen, voelen die niet “verklaarbaar” zijn. Ook bij deze personen merk ik vaak dat zij hooggevoelig of hoogsensitief zijn. Volgens de psychiatrie wordt er dan gesproken over waanbeelden indien je “dingen ziet”. Het wordt uitgelegd als: “Illusie, onjuiste voorstelling, valse mening, waan, waanvoorstelling.” Ofwel: je spoort dan toch echt niet en ben je ziek! Mijn vraag steeds weer: is dat dat ook echt zo? Of is er mogelijk iets anders aan de hand? Helaas zie je dat deze personen volgepompt worden met zware medicatie…en dit terwijl ze in veel gevallen, middels goede coaching, prima zouden kunnen functioneren zonder medicatie.

Voor de duidelijkheid: Ik wil zeker niet beweren dat mensen met waanbeelden of gedachten niet bestaan. Ik wil ook zeker niet beweren dat medicatie in het geheel niet nodig zou zijn. Ik weet echter alleen wel dat veel hooggevoelige of hoogsensitieve jongeren/volwassenen daadwerkelijk dingen kunnen zien, horen, voelen, ruiken die niet wetenschappelijk te onderbouwen zijn. Ik hoor vaak van ouders: “Ja, maar ik geloof daar niet in” of “maar geloof jij daar wel in?”. Ik geef dan ook aan dat het er niet om gaat of hij of zij er in geloof of dat ik er wel of niet in geloof maar dat ik er alleen maar mee wil proberen om breder te kijken. In plaats van het kijken door een koker breder te proberen te kijken.  Immers: hoe onbegrepen kan je je voelen als je voor gek wordt verklaard in zulke gevallen?

In veel gevallen is het juist van belang om het leren voelen in plaats van het denken aan te passen… het denken volgt daarna vanzelf wel! Vaak hoor ik van jongeren/volwassenen: “wat mijn therapeut vertelde heeft hij/zij uit een boekje geleerd. Het voelt niet echt, het is geen mensenmens contact. Ik voel daar niet veel bij. Ik heb altijd sociaal gewenste antwoorden gegeven”.

En natuurlijk zijn er echt een groot aantal ontzettend goede hulpverleners die met de juiste intentie het vak ingegaan zijn, echter een groot deel zit vaak in spagaat tussen wat zij voelen wat ze moeten doen voor een cliënt en wat ze mogen/kunnen voor een cliënt…vanuit (aan)geleerd gedrag (vanuit theorie), protocollen, etc. Ik spreek regelmatig hulpverleners die aangeven dat ze vastlopen in protocollen, hokjes, etc.

Dat zijn denk ik dan ook de grootste veranderingen die op dit moment aan het plaatsvinden zijn: De verandering van behoeftes van jongeren/mensen en de hulpverlening/ondersteuning die zich daaraan zal moeten aanpassen. Het is een groot proces…elk proces heeft tijd nodig en geeft wrijving. De oude garde, of in ieder geval de mensen die nog denken vanuit oude overtuigingen, gaan hier niet zonder meer mee akkoord.

Door de veranderingen van de afgelopen vele jaren verlangen mensen steeds meer naar echt! Echt mensenmens contact op zielsnivo … verlangen naar openheid, eerlijkheid, transparantie…mens zijn! De primaire basisbehoefte van de mens: Liefde en geluk voelen in plaats van “mindcontrol”. Ik heb de heilige overtuiging, en ook de ervaring, dat wij als mens veel dieper en meer met elkaar verbonden zijn als wat we nu ervaren of geleerd hebben. Deze verbinding is een tijd zoek of in ieder geval een stuk minder geweest. Het verlangen van echt contact wordt steeds groter. Veel mensen haalden hun geluk uit externe factoren zoals hun relatie, carrière, groot huis, meer verdienen, dikke auto, veel geld…. Meer! Meer! Meer! Men komt er steeds meer achter dat het geluk in zichzelf zit. Natuurlijk kan je 100 uur in de week werken, veel geld verdienen, een grote auto rijden, en dergelijke…maar waar blijf jezelf dan? Je wordt geleefd. Je staat en leeft compleet buiten jezelf.

Ik zie gelukkig wel veel verschuivingen op verschillende vlakken. Veel zaken die vroeger volledig in het alternatieve circuit zat, raakt steeds meer algemeen bekend en wordt zelfs ingezet binnen de reguliere geneeskunde. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoogsensitiviteit waar de wetenschap nu wel heeft gezien dat er mensen zijn die meer of minder prikkels ontvangen. Maar ook als je kijkt naar mindfulness of andere “alternatieve” werkwijzen die steeds meer geaccepteerd en geïntegreerd raken. Bijvoorbeeld ziekenhuizen die na operaties gebruik maken van accupunctuur om het herstel na operatie te bespoedigen. Er is zelfs op dit moment een medicijn-loos ziekenhuis in opstart wat gebaseerd is op zelfgenezend vermogen middels voeding, kruiden, en dergelijke.

Kortom: er zijn (gelukkig!!) veel veranderingen gaande. Ik zie en merk het elke dag weer. Bij mezelf, om mij heen, bij jongeren en bij volwassenen die ik coach, op mijn werk, bij de gemeente…eigenlijk overal!

Ik ben ondertussen ook begonnen met mijn eigen coaching bedrijf genaamd Back 2 Basic. De slogan hiervan is dan ook niet voor niets: “Welkom bij Back2Basic… Welkom bij jezelf!”. De basis hierin is jezelf leren kennen, rust ervaren, eigen keuzes durven en kunnen te maken, aanpassen van beperkende gedachtes...waardoor je in je kracht komt te staan. Dat is te bewerkstelligen door de juiste handvaten al dan niet in combinatie met oefeningen/trainingen vanuit Ki, Reiki, aarding, etc. De kracht van herhaling is de kracht van het leren.... en de kracht van jouw gedachten is enorm! Als je maar wil en je het je bewust bent!


Ik hoop dat jullie weer met veel plezier deze blog hebben gelezen en dat jullie mogelijk (weer) nieuwe inzichten hebben gekregen. Het belangrijkste is en blijft: vind je eigen waarheid en wees jezelf. Enne… je hebt de keuze om in het toneelstuk in het leven te blijven spelen…of dat je zelf regisseur van dat toneelstuk wordt!

vrijdag 27 mei 2016

Waarom de hulpverlening regelmatig niet aanslaat!


Het is weer even geleden maar ik vond het tijd voor een nieuwe blog nadat ik weer een aantal zaken was tegengekomen die mij aan het denken zette. Het afgelopen half jaar staat bij mij in het teken van de opbouw en opstart van JongerenCentrum Differenze, persoonlijke ontwikkeling, werk en uiteraard privé. In die tijd weer ontzettend veel gedaan, gezien, geleerd en ervaren. Veelal had dit een groot wow gehalte. Wat me al een tijdje bezig houdt, en wat ook een van de redenen was voor de opstart van in eerste aanleg een bedrijfje voor training/advies/coaching en wat vervolgens uitgroeide tot een compleet jeugdcentrum, is de problemen die jongeren (en dus vaak ook de ouders) tegen komen binnen de maatschappij en de huidige jeugdhulpverlening.

Ik merk en zie vaak dat de hulpverlening niet aansluit aan de behoefte van de hulpvraag van de jongeren, in het bijzonder bij HSPérs. De maatschappij loopt hierin niet synchroon met de denk-, beleef en gevoelswijze van deze jongeren waardoor zij veelal vastlopen. Dat klopt ook wel aardig omdat de maatschappij (nog steeds) uitgaat van “gemiddelden”. En kinderen/jongeren zijn nou eenmaal niet gemiddeld! Sterker nog: je kunt er vanuit gaan dat elke jongere uniek is en zich ook uniek mag en kan ontwikkelen. Hmm..dat is jammer! Dat is vrijwel onmogelijk omdat je gemiddeld moet gedragen en moet zijn. Echter als je dus een andere denkwijze hebt is dat afwijkend.

Heel eenvoudig gesteld: de wens van jongeren binnen de hulpvraag is om als vol worden aangezien, behandeld en benaderd worden op mensenmens niveau. Veel jongeren kunnen niet veel met de hulpverlening omdat hierin veelal in hokjes gedacht wordt. Heel kort gezegd is veelal de weg binnen hulpverlening:
-       Een jongere komt met bepaalde klachten, symptomen of “ander gedrag” bij huisarts;
-       Jongere wordt doorverwezen naar een psycholoog of psychiater;
-       De klachten/symptomen worden bij elkaar opgeteld en er wordt gekeken onder welke ziekte/vakje/hokje dit valt;
-       Aan de hand van dit hokje wordt deze jongere behandeld en krijgt hier (mogelijk) medicijnen voor.
Nou moet ik wel zeggen dat ik in de afgelopen jaren steeds meer hulpverleners tegenkom die anders denken en handelen. Ik zie daarin zeker een verschuiving!

Ik hoorde laatst vanuit hulpverleners “die al lang in het vak zitten” spreken over een jong persoon die al jaren hulp had van psychologen/psychiaters en al vele therapieën had gevolgd en ook diverse medicijnen had gehad.  Men vertelde dat zo’n grote diversiteit aan hulp is maar werkt niet bij dit persoon. Sterker nog: het ging alleen maar slechter met dit persoon.
Ik stelde de vraag: “Of is het zo dat dit persoon nooit de juiste en passende hulp heeft gekregen waar zij baat bij had en dus andersoortige hulp nodig had/heeft? “
Daar voegde ik aan toe: Is er een grote diversiteit? Ja, een grote diversiteit aan instanties, instellingen (open” en gesloten) en een er zijn vele therapieën zoals EMDR, agressieregulatie,  cognitieve therapie, NLP, directieve therapie, etc.  Op zich zeer divers echter: de basis blijft in grote lijnen hetzelfde, namelijk: therapie vanuit protocollen, hokjes, vakjes, theorie ofwel denk- en behandelwijze vanuit de dominante wetenschap.  Mijn ervaring is ondertussen dat vele jongeren, in het bijzonder HSP jongeren, vaak niet veel zullen aannemen binnen  deze vorm van hulp. Het voelt voor hun niet echt. Het is geleerd vanuit een boekje, is bedoeld voor gemiddelden en ze worden niet gehoord en begrepen.  Ik wil hier uiteraard niet mee zeggen dat het werk van de huidige hulpverlening helemaal niet werk, niet belangrijk is of dat het onzin is. Nee, verre van zelf: deze vormen van hulp is en blijft belangrijk! Ik ben echter wel van mening, omdat ik vrijwel dagelijks jongeren tegenkom die vastlopen binnen de huidige hulpverlening, dat het van groot belang is dat er een andere (laagdrempelige) vorm van hulp geboden wordt!

Ok, even een behoorlijk aantal stappen terug! De geest, denk en gevoelswijze van een mens, in het bijzonder van een jongere bij wie dit alles in ontwikkeling is, is eigenlijk heel eenvoudig. Zeg twee keer tegen een kind: “Ik vind jou lastig!”…en een kind zal zich lastig gaan gedragen.

Volgende stap: Op school wordt je al vanaf zeer jonge leeftijd beoordeeld. Als je niet goed in rekenen of taal bent krijg je hiervoor extra bijles. Als je drukker bent, snel afgeleid bent, (vaak) in je eigen bubble zit, of iets dergelijks, dan mag je rekenen op extra hulp en ondersteuning. Dit met reden om een kind maar gemiddeld te krijgen in de klas en in deze maatschappij. Als je pech hebt krijg je ook nog medicijnen om je rustiger te krijgen, beter te laten concentreren, en dergelijke. Inherent aan deze hulp en ondersteuning en/of medicijnen gaat een kind/jongere veelal denken en voelen: ik klop niet helemaal, ik spoor niet, ik ben afwijkend, ik doe er niet toe of zelfs: ik ben kennelijk gek. Ik herhaal: zeg tegen een kind drie keer dat hij of zij lastig is en hij of zij gaat zich zo gedragen.

Tijdens mijn werk kom ik dit vrijwel dagelijks tegen. Jongeren die op school, thuis of in het openbaar domein vastlopen. Jongeren die hulp krijgen, jongeren die zelfs al jaren hulp krijgen via de hulpverlening, maar die niet verder komen. Sterker nog: jongeren die juist door deze manier van hulpverlening nog meer dreigen vast te lopen! Met grote regelmaat spreek ik jongeren die aangeven dat bijvoorbeeld het medicijngebruik meer vervelende bijwerkingen geven als dat zij er baat bij hebben.

Afgelopen tijd ben ik, als voorbeeld, bezig met het coachen van een jong volwassene.  Hij zocht in de afgelopen jaren hulp via huisarts, kreeg medicatie en kwam bij een psycholoog terecht. De reden dat hij hulp vroeg was omdat hij zich onrustig voelde, ongeconcentreerd was en enorme drukte in zijn hoofd ervoer. Tijdens de coaching gesprekken ging ik kijken naar mogelijk dieper achterliggende problematiek. Ik hoorde van hem dat door medicijngebruik zijn emoties afgevlakt raakten maar dat hij zich soms enorm agressief voelde terwijl hij dat agressieve gedrag van zichzelf niet herkende.  Hij gaf aan dat hij niet het gevoel had gehoord of begrepen te worden door zijn psycholoog. Hij had het gevoel dat hij iemand voor zich had die vanuit een boek keek naar klachten/symptomen en dat er vanuit deze theorie de problemen “aangepakt” werden.  Hij gaf aan dat hij het gevoel had dat hij afwijkend was. Dat was hem ook medegedeeld door de psycholoog nadat hij aangaf wat hij voelde en hoe hij over een aantal zaken dacht. Kortom: hij had niet het gevoel dat hij gebaat was bij deze psycholoog en bij (deze) medicijnen waardoor hij ook niet alles vertelde…bang om voor gek verklaard te worden. Tijdens de coaching gesprekken kwam naar voren dat hij baat had aan iemand die vanuit mensenmens contact hem benaderde. Iemand die hem niet in een hokje of vakje wilde duwen en hem zonder waardeoordeel benaderde. Doordat hij steeds in hokjes en vakjes geplaatst werd kreeg hij een laag zelfbeeld. Al binnen enkele gesprekken merkte hij veranderingen in zijn denken en voelen. Ik had en heb zeker niet het gevoel dat hij afwijkend gedrag heeft maar wel dat hij snel overprikkeld raakt. Daar ga ik hem dan op coachen om meer rust en regelmaat te krijgen, een hoger zelfbeeld te bereiken en hem in zijn kracht te zetten. Hij heeft zoveel mogelijkheden en talenten, echter daar werd (vrijwel) nooit naar gevraagd of gekeken. De basis is en blijft: Hij wil gewoon gehoord worden zonder waardeoordelen, zonder vooroordelen…gewoon als mens en hij wil handvaten krijgen.

Hij is een van de vele voorbeelden die ik tegen ben gekomen in de afgelopen jaren. In sommige gevallen kwamen jongeren er zelf uit, in veel gevallen ging het van kwaad tot erger met jongeren tot zeer extreme vormen aan toe. Natuurlijk ben ik reëel en weet ik dat niet iedereen geholpen wil of kan worden. Ik ben wel van mening dat de huidige hulpverlening, net als de maatschappij, vaak niet synchroon loopt op de hulpvraag en de denk/gevoelswijze van de jongeren van deze tijd.

De reden dat de huidige hulpverlening vaak niet werkt is redelijk eenvoudig uit te leggen.  De jongeren van de afgelopen 30-40 jaar hebben een steeds hoger bewustzijn gekregen. De jongeren verwachten steeds meer openheid, eerlijkheid, transparantie, een benadering als die van een gelijke en om als vol aangezien te worden. Ofwel: benadering op mensenmens niveau. Zij willen graag handvaten waar zij zelf wat mee kunnen doen.. of niet! Zij willen niet meer dat hun zaken opgedragen worden en of voorgelegd wordt vanuit de theorie of zelf “veroordeeld” worden op “andere “denkwijzen! Wat ik ook vaak hoor bijvoorbeeld is dat een jongere iets verteld over wat hij/zij voelt of denkt waarna het antwoord komt: “Dat past bij je ziektebeeld”. Hmmm..ik vele gevallen denk ik wat kort door de bocht. Deze andere denk- en gevoelswijze zijn in het bijzonder herkenbaar bij HSP’s en worden vaak niet begrepen. Het verschil tussen een stempel en HSP: Een “stempel” heb je (je hebt dus een ziekte/aandoening) en HSP ben je. (het zijn persoonskenmerken)

De term: “een goede meester zegt niet wat je moet leren maar laat zien waar je moet kijken” is (steeds) meer van toepassing. De mensen veranderen razendsnel terwijl de maatschappij en hulpverlening er veelal achteraan hobbelt. De maatschappij doet krampachtig zijn best om al deze jongeren die niet onder een gemiddelde vallen in een hokje te plaatsen. Als je alleen kijkt naar jongeren die HSP zijn zie je bijvoorbeeld sterk autonoom gedrag en hebben zij moeite met autoriteit. Het kan dan ook niet anders dat “we” daar met een andere blik naar moeten gaan kijken. De explosie in de afgelopen 15-20 jaren aan ADHD, PDnos, ODD is dan ook niet zo vreemd als je kijkt naar wat ik net benoemde.

Ik weet ondertussen uit ervaring dat het gros, ik denk 60-75% van de jongeren die vastlopen binnen de huidige hulpverlening (en maatschappij), baat (zouden) hebben bij andere, vernieuwende vormen van ondersteuning die bij deze nieuwe tijd hoort. Dat is dan ook de reden van het opstarten van JeugdCentrum Differenze.

Ik hoop dat jullie weer met plezier dit blog gelezen hebben. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie altijd contact met mij opnemen.