vrijdag 27 mei 2016

Waarom de hulpverlening regelmatig niet aanslaat!


Het is weer even geleden maar ik vond het tijd voor een nieuwe blog nadat ik weer een aantal zaken was tegengekomen die mij aan het denken zette. Het afgelopen half jaar staat bij mij in het teken van de opbouw en opstart van JongerenCentrum Differenze, persoonlijke ontwikkeling, werk en uiteraard privé. In die tijd weer ontzettend veel gedaan, gezien, geleerd en ervaren. Veelal had dit een groot wow gehalte. Wat me al een tijdje bezig houdt, en wat ook een van de redenen was voor de opstart van in eerste aanleg een bedrijfje voor training/advies/coaching en wat vervolgens uitgroeide tot een compleet jeugdcentrum, is de problemen die jongeren (en dus vaak ook de ouders) tegen komen binnen de maatschappij en de huidige jeugdhulpverlening.

Ik merk en zie vaak dat de hulpverlening niet aansluit aan de behoefte van de hulpvraag van de jongeren, in het bijzonder bij HSPérs. De maatschappij loopt hierin niet synchroon met de denk-, beleef en gevoelswijze van deze jongeren waardoor zij veelal vastlopen. Dat klopt ook wel aardig omdat de maatschappij (nog steeds) uitgaat van “gemiddelden”. En kinderen/jongeren zijn nou eenmaal niet gemiddeld! Sterker nog: je kunt er vanuit gaan dat elke jongere uniek is en zich ook uniek mag en kan ontwikkelen. Hmm..dat is jammer! Dat is vrijwel onmogelijk omdat je gemiddeld moet gedragen en moet zijn. Echter als je dus een andere denkwijze hebt is dat afwijkend.

Heel eenvoudig gesteld: de wens van jongeren binnen de hulpvraag is om als vol worden aangezien, behandeld en benaderd worden op mensenmens niveau. Veel jongeren kunnen niet veel met de hulpverlening omdat hierin veelal in hokjes gedacht wordt. Heel kort gezegd is veelal de weg binnen hulpverlening:
-       Een jongere komt met bepaalde klachten, symptomen of “ander gedrag” bij huisarts;
-       Jongere wordt doorverwezen naar een psycholoog of psychiater;
-       De klachten/symptomen worden bij elkaar opgeteld en er wordt gekeken onder welke ziekte/vakje/hokje dit valt;
-       Aan de hand van dit hokje wordt deze jongere behandeld en krijgt hier (mogelijk) medicijnen voor.
Nou moet ik wel zeggen dat ik in de afgelopen jaren steeds meer hulpverleners tegenkom die anders denken en handelen. Ik zie daarin zeker een verschuiving!

Ik hoorde laatst vanuit hulpverleners “die al lang in het vak zitten” spreken over een jong persoon die al jaren hulp had van psychologen/psychiaters en al vele therapieën had gevolgd en ook diverse medicijnen had gehad.  Men vertelde dat zo’n grote diversiteit aan hulp is maar werkt niet bij dit persoon. Sterker nog: het ging alleen maar slechter met dit persoon.
Ik stelde de vraag: “Of is het zo dat dit persoon nooit de juiste en passende hulp heeft gekregen waar zij baat bij had en dus andersoortige hulp nodig had/heeft? “
Daar voegde ik aan toe: Is er een grote diversiteit? Ja, een grote diversiteit aan instanties, instellingen (open” en gesloten) en een er zijn vele therapieën zoals EMDR, agressieregulatie,  cognitieve therapie, NLP, directieve therapie, etc.  Op zich zeer divers echter: de basis blijft in grote lijnen hetzelfde, namelijk: therapie vanuit protocollen, hokjes, vakjes, theorie ofwel denk- en behandelwijze vanuit de dominante wetenschap.  Mijn ervaring is ondertussen dat vele jongeren, in het bijzonder HSP jongeren, vaak niet veel zullen aannemen binnen  deze vorm van hulp. Het voelt voor hun niet echt. Het is geleerd vanuit een boekje, is bedoeld voor gemiddelden en ze worden niet gehoord en begrepen.  Ik wil hier uiteraard niet mee zeggen dat het werk van de huidige hulpverlening helemaal niet werk, niet belangrijk is of dat het onzin is. Nee, verre van zelf: deze vormen van hulp is en blijft belangrijk! Ik ben echter wel van mening, omdat ik vrijwel dagelijks jongeren tegenkom die vastlopen binnen de huidige hulpverlening, dat het van groot belang is dat er een andere (laagdrempelige) vorm van hulp geboden wordt!

Ok, even een behoorlijk aantal stappen terug! De geest, denk en gevoelswijze van een mens, in het bijzonder van een jongere bij wie dit alles in ontwikkeling is, is eigenlijk heel eenvoudig. Zeg twee keer tegen een kind: “Ik vind jou lastig!”…en een kind zal zich lastig gaan gedragen.

Volgende stap: Op school wordt je al vanaf zeer jonge leeftijd beoordeeld. Als je niet goed in rekenen of taal bent krijg je hiervoor extra bijles. Als je drukker bent, snel afgeleid bent, (vaak) in je eigen bubble zit, of iets dergelijks, dan mag je rekenen op extra hulp en ondersteuning. Dit met reden om een kind maar gemiddeld te krijgen in de klas en in deze maatschappij. Als je pech hebt krijg je ook nog medicijnen om je rustiger te krijgen, beter te laten concentreren, en dergelijke. Inherent aan deze hulp en ondersteuning en/of medicijnen gaat een kind/jongere veelal denken en voelen: ik klop niet helemaal, ik spoor niet, ik ben afwijkend, ik doe er niet toe of zelfs: ik ben kennelijk gek. Ik herhaal: zeg tegen een kind drie keer dat hij of zij lastig is en hij of zij gaat zich zo gedragen.

Tijdens mijn werk kom ik dit vrijwel dagelijks tegen. Jongeren die op school, thuis of in het openbaar domein vastlopen. Jongeren die hulp krijgen, jongeren die zelfs al jaren hulp krijgen via de hulpverlening, maar die niet verder komen. Sterker nog: jongeren die juist door deze manier van hulpverlening nog meer dreigen vast te lopen! Met grote regelmaat spreek ik jongeren die aangeven dat bijvoorbeeld het medicijngebruik meer vervelende bijwerkingen geven als dat zij er baat bij hebben.

Afgelopen tijd ben ik, als voorbeeld, bezig met het coachen van een jong volwassene.  Hij zocht in de afgelopen jaren hulp via huisarts, kreeg medicatie en kwam bij een psycholoog terecht. De reden dat hij hulp vroeg was omdat hij zich onrustig voelde, ongeconcentreerd was en enorme drukte in zijn hoofd ervoer. Tijdens de coaching gesprekken ging ik kijken naar mogelijk dieper achterliggende problematiek. Ik hoorde van hem dat door medicijngebruik zijn emoties afgevlakt raakten maar dat hij zich soms enorm agressief voelde terwijl hij dat agressieve gedrag van zichzelf niet herkende.  Hij gaf aan dat hij niet het gevoel had gehoord of begrepen te worden door zijn psycholoog. Hij had het gevoel dat hij iemand voor zich had die vanuit een boek keek naar klachten/symptomen en dat er vanuit deze theorie de problemen “aangepakt” werden.  Hij gaf aan dat hij het gevoel had dat hij afwijkend was. Dat was hem ook medegedeeld door de psycholoog nadat hij aangaf wat hij voelde en hoe hij over een aantal zaken dacht. Kortom: hij had niet het gevoel dat hij gebaat was bij deze psycholoog en bij (deze) medicijnen waardoor hij ook niet alles vertelde…bang om voor gek verklaard te worden. Tijdens de coaching gesprekken kwam naar voren dat hij baat had aan iemand die vanuit mensenmens contact hem benaderde. Iemand die hem niet in een hokje of vakje wilde duwen en hem zonder waardeoordeel benaderde. Doordat hij steeds in hokjes en vakjes geplaatst werd kreeg hij een laag zelfbeeld. Al binnen enkele gesprekken merkte hij veranderingen in zijn denken en voelen. Ik had en heb zeker niet het gevoel dat hij afwijkend gedrag heeft maar wel dat hij snel overprikkeld raakt. Daar ga ik hem dan op coachen om meer rust en regelmaat te krijgen, een hoger zelfbeeld te bereiken en hem in zijn kracht te zetten. Hij heeft zoveel mogelijkheden en talenten, echter daar werd (vrijwel) nooit naar gevraagd of gekeken. De basis is en blijft: Hij wil gewoon gehoord worden zonder waardeoordelen, zonder vooroordelen…gewoon als mens en hij wil handvaten krijgen.

Hij is een van de vele voorbeelden die ik tegen ben gekomen in de afgelopen jaren. In sommige gevallen kwamen jongeren er zelf uit, in veel gevallen ging het van kwaad tot erger met jongeren tot zeer extreme vormen aan toe. Natuurlijk ben ik reëel en weet ik dat niet iedereen geholpen wil of kan worden. Ik ben wel van mening dat de huidige hulpverlening, net als de maatschappij, vaak niet synchroon loopt op de hulpvraag en de denk/gevoelswijze van de jongeren van deze tijd.

De reden dat de huidige hulpverlening vaak niet werkt is redelijk eenvoudig uit te leggen.  De jongeren van de afgelopen 30-40 jaar hebben een steeds hoger bewustzijn gekregen. De jongeren verwachten steeds meer openheid, eerlijkheid, transparantie, een benadering als die van een gelijke en om als vol aangezien te worden. Ofwel: benadering op mensenmens niveau. Zij willen graag handvaten waar zij zelf wat mee kunnen doen.. of niet! Zij willen niet meer dat hun zaken opgedragen worden en of voorgelegd wordt vanuit de theorie of zelf “veroordeeld” worden op “andere “denkwijzen! Wat ik ook vaak hoor bijvoorbeeld is dat een jongere iets verteld over wat hij/zij voelt of denkt waarna het antwoord komt: “Dat past bij je ziektebeeld”. Hmmm..ik vele gevallen denk ik wat kort door de bocht. Deze andere denk- en gevoelswijze zijn in het bijzonder herkenbaar bij HSP’s en worden vaak niet begrepen. Het verschil tussen een stempel en HSP: Een “stempel” heb je (je hebt dus een ziekte/aandoening) en HSP ben je. (het zijn persoonskenmerken)

De term: “een goede meester zegt niet wat je moet leren maar laat zien waar je moet kijken” is (steeds) meer van toepassing. De mensen veranderen razendsnel terwijl de maatschappij en hulpverlening er veelal achteraan hobbelt. De maatschappij doet krampachtig zijn best om al deze jongeren die niet onder een gemiddelde vallen in een hokje te plaatsen. Als je alleen kijkt naar jongeren die HSP zijn zie je bijvoorbeeld sterk autonoom gedrag en hebben zij moeite met autoriteit. Het kan dan ook niet anders dat “we” daar met een andere blik naar moeten gaan kijken. De explosie in de afgelopen 15-20 jaren aan ADHD, PDnos, ODD is dan ook niet zo vreemd als je kijkt naar wat ik net benoemde.

Ik weet ondertussen uit ervaring dat het gros, ik denk 60-75% van de jongeren die vastlopen binnen de huidige hulpverlening (en maatschappij), baat (zouden) hebben bij andere, vernieuwende vormen van ondersteuning die bij deze nieuwe tijd hoort. Dat is dan ook de reden van het opstarten van JeugdCentrum Differenze.

Ik hoop dat jullie weer met plezier dit blog gelezen hebben. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie altijd contact met mij opnemen.

dinsdag 26 januari 2016

Ouders snappen niets meer van opvoeden!


Ouders snappen niets meer van opvoeden!

Zooo..dat is een boute uitspraak! (-: Maar.. ik ga deze uitspraak nuanceren: ik weet dat de meeste ouders echt wel hun best (willen) doen om hun kind goed op te voeden maar zijn niet altijd bij machte om hun kind voldoende op te voeden, te sturen en te begeleiden. Sterker nog: ik ga er vanuit dat elke ouder zijn best wil doen om zijn/haar kind zo mooi en gelukkig als mogelijk op te laten groeien! Het is in de meeste gevallen dan ook geen onwil! Ik denk dat de eigenschappen van het kind, opvoeding, ouders en de tijdsgeest van de maatschappij niet synchroon lopen.  Wat ik er mee bedoel te zeggen is het volgende:

De afgelopen 40 a 50 jaar is het bewustzijn van de jongeren enorm toegenomen. Dit heeft mede te maken met verandering van de maatschappij en de ontzuiling en de afbraak van de macht van kerken. Doordat de macht van de kerken afnam zag je dat men steeds meer zichzelf kan zijn, en zichzelf kon ontwikkelen. De maatschappij is een zeer dynamisch iets waar aan de hand van veranderingen de denk- en handelswijzes en opvoeding wordt aangepast. De ouders van de afgelopen 20 a 30 jaar en heden zaten en zitten in een tussen- en/of overgangsfase. Natuurlijk is er enorm veel veranderd op veel gebieden binnen deze maatschappij echter aan de andere kant loopt de maatschappij ook achter op de needs van jongeren maar ook in veel gevallen die van de ouders. Of lopen de jongeren van tegenwoordig voor op de maatschappij? Dit heeft ook zeker te maken met de veranderingen van tijdperken. 

Eerst hadden we de industriële tijdperk: Hierin werden bedrijven gestart, kregen we de directeuren waar we u tegen moesten zeggen, waarin managementlagen ontstonden, waarin de top-down management ontstond, waarbij personeel als een onderlaag werd gezien en behandeld. De autoritaire opvoeding was toen redelijk gemeen goed.

Hierna gingen we naar de Informatie tijdperk: Hierin ontstond internet, ontstond Google, ontstond social media en ontstond er mobiele telefonie. In de tijd van ontstaan van computers gingen vele mensen zich bezig houden met het ontwikkelen hiervan. Men hield zich meer bezig met hoe de besturing van een computer werkte. Men hield zich meer inhoudelijk hiermee bezig. De toegefelijke (permissieve) opvoeding werden toen redelijk gemeen goed.

We gaan nu over naar het innovatie tijdperk:  Vaste aanstellingen worden vrijwel niet meer gegeven, ontstaan van veel ZZPérs, bedrijven automatiseren en robotiseren, jogeren leren vooral hoe men software/apps moeten gebruiken zonder te weten hoe de achterliggende werking hiervan is. De democratische (autoritatieve) opvoeding werd en is steeds meer gemeen goed. Hierbij zal steeds vaker en meer naar de needs van het kind gekeken gaan worden.

Innovatie tijdperk klinkt misschien in bepaalde opzichten negatief voor ons maar deze biedt juist weer ontzettend mooie kansen. Waar voorheen werd gekeken  naar hoeveel je geleerd had en hoeveel ervaring je  had binnen deze maatschappij, neemt deze vraag in kracht af. Er zal steeds meer gekeken worden naar de emotie. Emotie zal de nummer 1 competentie wordt er steeds meer geroepen. Emotie zal dus  steeds meer waard worden. Nadeel is dat het schoolsysteem en de bedrijven van de oude garde, zo ook grote instanties met oude werk- en denkwijze hier op achter lopen. Steeds meer jongeren lopen hierin dus vast, redden het niet op school, zien de zin niet meer, weten niet wat ze willen, etc. Kortom:

Bij ouders van de afgelopen 20 jaar  zie je vaak dat zij hun kind vrij laten op de telefoon en op social media. Ouders hebben heilig vertrouwen in wat hun kind allemaal kan op de telefoon/tablet/computer. Hierin zullen ouders een grote denkomslag gaan maken. De kinderen moeten het namelijk ook leren om met social media te werken. Anders heb je grote kans dat zij stuurloos raken op het wereld wijde web.  Daarnaast, doordat mensen/jongeren een steeds hoger bewustzijn kregen en krijgen, begrijpen ouders vaak hun kind niet. In de afgelopen 20 jaar zie je een explosie aan jongeren die etiketten kregen of krijgen als ADHD, PDnos, ODD en dergelijke. In eerdere blogs heb ik hier uitgebreid gesproken over dat ik in veel gevallen de jongeren die ik tegenkom met deze etiketten herken als HSP jongeren. We hebben het dus over persoonlijke eigenschappen maar worden door de verwetenschappelijking geïnterrumpeerd als afwijking of zelfs psychische aandoening.  Ook betreffen deze afwijkende gedragingen vaak uitingen doordat de jongeren overprikkeld raken, zich niet gewaardeerd voelen, zichzelf niet welkom voelen, het zich niet begrepen voelen al dan niet gecombineerd met overprikkeling door verkeerde voeding.  De hulpverlening en maatschappij maar ook school zijn hier (nog) niet op ingesteld.  Op veel vlakken loopt ook de hulpverlening achter op wat er op dit moment feitelijk nodig is qua hulp en ondersteuning voor zowel jongeren als ouders.  Het is dan ook niet toevallig dat we tijdens het opstarten van Jeugd Centrum Differenze zoveel steun krijgen omdat die denk-, benader- en werkwijze zal zorgen voor een betere aansluiting tussen jongeren en maatschappij…en dus ook met scholen en bedrijfsleven. Deze denk- en werkwijze is dus vernieuwend en volkomen van deze tijd en draagt er zorg voor dat jongeren betere aansluiting vinden binnen deze maatschappij.

Ouders zijn, denk ik, vaak te bescheiden in het vragen om hulp. Deze ouders vallen namelijk vaak onder de schare die in de tussenfase zaten qua overgang van het informatietijdperk naar innovatie tijdperk. (of daarvoor) Deze mensen zijn veelal zeer zelfstandig opgevoed en willen graag hun eigen peultjes doppen. Op zich jammer: het is namelijk verre van  slap of zwak om hulp te vragen.

Scholen zullen zich dan ook steeds meer in (moeten) gaan inzetten op ontwikkelen van talenten, eigen ontwikkeling van het kind en het leren (omgaan) van emoties. Ik las tijdens het opmaken van dit blog (toeval bestaat niet!? (-:) een artikel met de kop: “we leiden jongeren op voor vakken uit de vorige eeuw en dat is verschrikkelijk”. Mijns inziens klopt dat wel aardig. Er is dus een grote slag te slaan voor zowel ouders als voor het onderwijs. In dat artikel las ik ook:   “Het onderwijs, de opvoeding, en de maatschappij zijn de belangrijkste pijlers waarmee ieder mens de arbeidsmarkt betreedt. Dit is DE basis voor een verdere loopbaan. Maar dat wil niet zeggen dat je dan kan stoppen omdat emotie niet is wat je kan stoppen . Emotie is een eigenschap die je blijft ontwikkelen door leuke en minder leuke gebeurtenissen die je meemaakt. En het mooie is: JIJ bepaalt hoe jij jouw rugzak vult en draagt. Hoe steviger je staat hoe sterker je emotie”. Ik denk dat hiermee de spijker op z’n kop wordt geslagen.

Bij bedrijven zie je dan ook dat de grote, maar ook kleine, bedrijven die nog vanuit het oude stramien werken of werkten dat deze omvallen zoals V&D en Etos. In het oude denken ging het vooral op wat deze bedrijven verkochten en op welke wijze het verkocht werd. De nadruk wordt bij het nieuwe werken gelegd op: “Waarom” verkopen we dit product. Het product mistte kennelijk zijn identiteit.  Daarom zie je vaak dat specialistische bedrijven wel het hoofd boven water kunnen houden.

Als zijstap: Een van de mooie  dingen die ook veranderde in de afgelopen jaren is dat mensen steeds meer “echt” en authentiek willen, meer openheid en transparantie verlangen, misstappen van mensen gemeld worden, etc etc. Het is dan volgens mij geen toeval dat er de afgelopen 10 jaar steeds meer grote fraudezaken aan het licht komen waarbij bank- of woningbouwstichting directeuren strafrechtelijk vervolgd werden, wanbeleid (politiek) en corruptie aangepakt en bestraft wordt, er meer klokkenluiders opstaan, etc….het wordt niet meer geaccepteerd! Men wil echt, open en eerlijk.  Het is een tijdperk vol veranderingen in vele opzichten!

Vaak wordt het internetshoppen de schuld gegeven van faillissementen en leegstand in winkelstraten.  Natuurlijk kan het er (deels) mee te maken hebben echter zijn er een aantal bedrijven die (te) laat het nut van internet zagen.. en niet vernieuwden.. en dus achter de feiten aan liepen.  Daarentegen zie je dat de bedrijven die internet al snel gingen omarmen een grotere kans hadden van overleven. En steeds meer zal een bedrijf zich moeten afvragen: “WAAROM” verkoop ik dit product! Daarbij komt ook de kijk van een werkgever naar een werknemer: de werknemer krijgt centrale rol, meer vertrouwen, meer verantwoordelijkheden en er zal meer beroep gedaan worden op de innovatieve krachten van hem of haar. Je ziet als voorbeeld ook dat bij oude bedrijven (vrijwel) geen ruimte bestaat voor meditatie, terwijl bij de nieuwe bedrijven (Apple, Google, Swatch bijvoorbeeld) ruimtes zijn voor werknemers om te kunnen mediteren. Men begrijpt dat de meest creatieve en innovatieve ideeën kunnen ontstaan vanuit de (volledige) rust van een persoon.

Door voornoemde kan je mogelijk meer de verbanden tussen jongeren, opvoeding, opleiding, werk en maatschappij zien en leggen. In het geval van opvoeden kan “omdenken” een zeer krachtige tool zijn voor de hulp tijdens het opvoeden, sturen en begeleiden.  

Ik hoop dat jullie weer met plezier dit blog gelezen hebben. Mocht je vragen of opmerkingen hebben kan je altijd reageren.