vrijdag 26 juni 2020

EurtQuake - van donker naar licht.

Het zijn roerige tijden. Het lijkt erop alsof alles en iedereen tegenover elkaar staat. Rellen, demonstraties, heftige discussies, protestgroepen die opstaan, etcetera. Aan de buitenkant klopt dat ook dat het er roerig uitziet, echter zijn dit de laatste stuiptrekkingen van en naar een evolutionaire verandering naar een ander tijdperk ofwel naar een nieuwe maatschappij! Maar welk mechaniek zit hier nou eigenlijk achter? Waarom gebeurt dit allemaal? Als je dat mechaniek ziet en begrijpt, als je dit bewust bent, dan begrijp je ook wat er allemaal gebeurd om jou heen in privésfeer, op het werk, in de Nederland maar ook in de gehele wereld. Je kunt dit mechaniek namelijk 1 op 1 leggen op zowel individuen, groepen, bedrijfs- en organisatiestructuren, overheidsstructuren, etcetera. Begrijp dat we in een strijd zitten van de overgang van oude naar nieuwe maatschappij en wereld!

Al lange tijd geleden ontstonden er scheuren in de huidige structuren van de systemen binnen de maatschappij en deze scheuren werden steeds groter en stort nu in! Dat kwam mede door de natuurlijke tegen”macht”, namelijk het groeiende bewustzijn van de mens. Piepend en krakend is de gehele maatschappij tot stilstand gekomen. Een maatschappij die is vastgelopen door over-regeling, over-protocollering en verstrengelingen tussen geld, macht en politiek.

Ik ben vorig jaar begonnen met het schrijven van een boek. Deze gaat over de veranderingen van de afgelopen 50 jaar, in het bijzonder na 2012. In het boek legde ik uit dat 2012 een bijzonder kanteljaar was en dat 2020 ook een bijzonder kanteljaar zou worden. Ik wist toen alleen nog niet dat het zo extreem, groots en bijzonder zou zijn! Ik ga het boek dan ook voor een deel herschrijven gezien de huidige ontwikkelingen.

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk, aldus professor Jan Rotmans. De verandering van het oude denken naar het nieuwe denken, van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Doordat het bewustzijn van mensen in de afgelopen 50 jaar steeds hoger werd en mensen steeds minder vanuit het ego gingen functioneren ontstond er ook een strijd. We zitten in een periode van ontmachting, derationalisering en ont-politieken. Deze strijd is over de hele wereld zichtbaar dus ook in Nederland. De mensen vanuit het oude denken willen het bij het oude laten echter is het een geleidelijk proces wat niet te stoppen is en op dit moment naar een hoogtepunt toegaat. We gaan over van dualiteit naar eenheid en verbinding.

Het oude denken is vanuit het ego. Het ego functioneert vanuit macht, controle en individualisme. (ik wil, jij gaat, jij doet, jij luistert naar mij, etc) Het ego zorgt voor verdeling en tweestrijd immers wil het ego zich graag beter of zelfs superieur voelen ten opzichte van een persoon of groep. Daar vanuit komen vaak ook waardeoordelen, vooroordelen, het gelijk willen hebben en halen, denigreren, buitensluiten, pesten, invullen, agressie, controle, e.d.

Het nieuwe denken is vanuit het bewustzijn. Het bewustzijn functioneert vanuit samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, liefde en zorg. Het bewustzijn zorgt voor verbinding. Het ego draagt vaak bij aan slimme oplossingen echter zijn deze veelal voor korte termijn. Het bewustzijn draagt vaak bij aan intelligente oplossingen en deze zijn voor lange termijn.  

Zo zie je dat er, vanuit het ego, vaak bij overheden, en grote bedrijven door directeuren, ministers, wetenshappers of leidinggevenden wel slimme oplossingen aangedragen en uitgevoerd werden echter intelligent bleken ze vaak (achteraf) gezien zeker niet!

In de afgelopen tijd zie je dat de machten die nog vanuit het oude denken functioneren zich met hand en tand verzetten tegen het nieuwe. Dat zie je in het bedrijfsleven, overheden, politie, etcetera. Eigenlijk is alles wat nu nog een top-down management heeft aan het omvallen. Dat zag je vele jaren geleden al toen alle grote bedrijven die top-down management voerden stuk voor stuk failliet gingen. Top-down management is namelijk te allen tijde een constructie vanuit een vorm van hiërarchie en dus controle en macht. Dat is niet meer van deze tijd en is disfunctioneel gebleken. De wereld is hard toe aan revisie!

Die veranderingen zijn mede uit te leggen vanuit onder andere de verhoging van de Schumann resonantie die sinds 2012 ging stijgen en nog steeds stijgt. Deze was altijd gemiddeld 8 hertz terwijl deze sinds 2012 ging stijgen en nu gemiddeld rond de 24 hertz ligt. De alfa stand van hersenen ligt tussen 6 en 16 hertz = rust/meditatie of slaapstand. De bètastand ligt tussen 16 en 36 hertz = actie/onrust/stress. De bètastand van de hersenen wordt dus door deze verhoging van de Schumannresonantie continu getriggerd. De gehele wereld staat is stressstand! Dat zie je bijvoorbeeld weer terug aan een explosie aan verwarde personen sinds 2012. Deze personen hebben last van deze verhoging waardoor zij overprikkeld raken.  Ook zie je sinds 2012 een grote stijging van het aantal klokkenluiders hoewel ik ze liever lichtschijners noem. Alles wat donker was komt aan het licht. En zo zijn er rond en sinds 2012 vele andere bijzondere dingen gebeurd.

Ook kon je vanuit de oudheid, vanuit astrologie en vanuit oude geschriften al lezen dat 2012 met name genoemd werd. Volgens de Maya’s zou de wereld op 21-12-2012 vergaan. Dat was metaforisch voor een nieuw begin. Hindoeïsme spreekt over bewustzijns-tijdperken (Yuca’s) waarbij 2012 genoemd werd als overgangsjaar van het zilveren naar het gouden bewustzijnstijdperk. Het vissentijdperk stond voor: controle, macht en individualisme (ego) wat overging naar het Aquariustijdperk wat staat voor: samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, transparantie, liefde en zorg (bewustzijn). De overgang van dit astrologische tijdperk vond plaats rond 2012. Vanaf 2012 ontstond er een kwantumsprong in verhoging van bewustwording en bewustzijn bij de mens worldwide. Ook 2020 zorgde voor een grote toename in bewustzijn. Mensen kwamen in lockdown en kregen tijd voor zichzelf en velen kwamen tot zichzelf. Je kunt jezelf dus afvragen: Was/is deze crisis een probleem of is het de bedoeling?

Op microniveau zie je deze verschuiving bijvoorbeeld als de leidinggevende van een afdeling nog vanuit het oude denken, vanuit controle en macht, functioneert. Hierin mist veelal de openheid, transparantie en gelijkheid en heeft hij of zij graag de touwtjes in handen. In de afgelopen jaren ontstond er steeds meer verzet vanuit de mensen die daar werkten en bewust waren of werden. Achterkamertjespolitiek, dichte-deuren-overleggen, oneerlijke behandeling, ongelijke behandeling is niet meer van deze tijd. Het vanuit hiërarchie leidinggeven zal plaats gaan maken voor leidinggeven vanuit gelijkheid en vertrouwen.

Op macroniveau zie je bijvoorbeeld dat er mensen tegen elkaar worden opgezet, er worden wetten aangepast, er wordt angst gecreëerd, bij ene demonstratie wordt anders opgetreden als bij andere, etcetera. Hiermee probeert de oude machten nog krampachtig om de macht te behouden. Het is echter een onhoudbare zaak omdat steeds meer mensen bewust en dus wakker werden en worden. De oude machten raken in paniek door deze tsunami van bewustzijn! Door vanuit macht en controle te werken creëer je automatisch angst echter begint deze angst steeds meer te weg te vallen bij steeds meer mensen. De kracht van het functioneren vanuit het bewustzijn, dus vanuit liefde, geduld, gelijkheid en eerlijkheid is vele malen sterker als de kracht vanuit het functioneren vanuit het ego en dus macht en controle. Door de veranderingen komt alles wat donker was aan het licht. Corruptie, machtsmisbruik, fraude en noem maar op. Ook wordt elke vorm van machtsmisbruik steeds meer zichtbaar. Mensen gaan zien op het moment dat het getoond wordt. Er is geen ontkomen aan.

Je ziet ook binnen diverse organisaties als overheden, politie, defensie en handhavers een spagaat ontstaan. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in een reactie op Youtube van Marechaussee Melchior Verbon. Hij spreekt vanuit bewustzijn, vanuit zijn hart en geeft aan dat de huidige regels en mogelijk aankomende wetgeving rondom corona en de handhaving hiervan volledig tegen zijn afgelegde eed en zijn persoonlijke gevoel indruist. Hij heeft deze baan gekozen vanuit de motivatie om de mens te helpen. Ik weet dat hij spreekt namens velen omdat het overgrote deel van de politiemensen/marechaussees en handhavers dit werk zijn gaan doen om de mens te helpen en de maatschappij mooier en beter te maken. Maar ook hierin geldt dat velen zich (nog) niet durven uit te spreken vanuit angst. Vanuit de maatschappij zie je ook steeds meer mensen en groepen opstaan die in “verzet” komen vanuit geduld, respect, liefde en gelijkheid ofwel: je ziet deze verandering en beweging in de gehele maatschappij. Na de demonstratie op het Malieveld in Den Haag op 21 juni 2020 gaf de vakbondsvoorzitter van de politiebond ACP aan dat zij de grip op de samenleving kwijtraakten. Deze opmerking was het gevolg van reacties vanuit de samenleving op de gebeurtenissen rond en de reacties na de demonstratie. Ik ben er volledig van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de politiemensen die op het Malieveld stonden het goed wilden/willen, het goed bedoelden/bedoelen en er voor de mensen wilden en willen zijn.

De verhoging van het bewustzijn gaat de gehele mensheid aan dus ook politiemensen, marechaussees en handhavers. Dat schuurt enorm als je in een organisaties werkt die (nog) vanuit hiërarchie, vanuit top-down management, en dus vanuit controle en macht functioneert. Andersom zie je dus ook dat het schuurt met de samenleving. De maatschappij, en dus ook de politie, zal dus anders ingericht (moeten) gaan worden om door deze verandering/strijd heen te loodsen. Het gaat er dus niet zozeer om de grip terug te krijgen (grip is namelijk ook een vorm van controle en macht) maar zal het er meer om gaan hoe we er met zijn allen mee om gaan…vanuit samen, rechtsgelijkheid, transparantie en openheid. Deze verandering kan je overigens ook weer 1 op 1 leggen op bijvoorbeeld banken, het monetaire systeem, onderwijs, regering, bedrijfsleven, etcetera. De oude structuren die we kennen zijn omgevallen of zullen gaan omvallen. Elke verandering kost tijd en geeft strijd. JUIST tijdens een crisis ontstaat er ruimte tot verandering!

De grootse angst van de oude macht(en) is dat er eenheid ontstaat op de werkvloer, in een land en in de wereld. Eenheid bij en van de mens! Het gaat namelijk niet over of om kleur, afkomst, geloof, sekse, geaardheid maar om ons.. als mens! Als mens vanuit verbinding, eenheid, gelijkheid, openheid, transparantie, respect en liefde voor jezelf en liefde voor elkaar! Het is the great awakening!

Rob Buizer

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” - Jan Rotmans.

woensdag 25 maart 2020

Collectieve angst en de aanzet tot verandering


Het hele land, heel Europa, de hele wereld zit in een grote collectieve, maar ook (letterlijk en figuurlijk) ziekmakende, angst of misschien zelfs wel een angstpsychose door het Coronavirus. Dat kan zijn angst voor het virus zelf, angst voor de gevolgen of angst voor de toekomst. Welke mechanieken zitten hier nou achter? Wat is de invloed van groepsdruk of groepsinvloed? Wat gebeurt er met een groep mensen maar ook wat gebeurt er met het individu?

Alles valt en staat als basis bij één van de natuurwetten: Alles wat aandacht krijgt dat groeit. Zowel in positieve als in negatieve zin.

Angst, boosheid, verdriet en haat zijn voorbeelden van een lage trilling of energie. Liefde, verliefdheid, saamhorigheid, plezier zijn voorbeelden van hoge trilling of energie. Iedereen weet uit eigen ervaring dat emoties die gekoppeld zijn aan lage energieën niet fijn voelen, terwijl emoties die gekoppeld zijn aan hoge energieën wel fijn voelen. Daarbij komt dat emoties overdraagbaar zijn, wat je dus terug kunt zien in een groep. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug als je ergens bent en je voelt dat de sfeer niet fijn is. Het is iets wat je voelt wat ontstaat vanuit een groepsenergie of de energie van een ruimte. De ene persoon is hier gevoeliger in en/of bewuster van dan een ander. Feit blijft: het zal voor een ieder herkenbaar zijn.

Ik zal het beeldend proberen te maken wat er bij lage en bij hoge energieën gebeurt. Er is een mooie proef gedaan met rijst in water die in een potje werden gedaan. Op het ene potje stond een tekst met “Ik hou van jou” en op het andere potje stond de tekst: “Ik haat jou”. (Hoge frequentie is liefde, lage frequentie is haat) Dagelijks werden de potjes rijst bejegend met de tekst die op het potje stond. Na een aantal dagen zag je dat het potje van “liefde” mooi licht gekleurd was en het potje met “haat” troebel werd. Dat alles heeft te maken met geheugen van water. Bedenk daarbij dat jouw lichaam ook voor ongeveer 60% uit water bestaat en dat dit dus ook hetzelfde effect heeft op jouw lichaam, dus ook op jouw gevoel en denkwijze! Het is dus ziekmakend!

Er heerst Corona en van alle kanten word je gewaarschuwd en worden er maatregelen genomen waardoor je zelfs in jouw vrijheden beperkt wordt! Dat laatste alleen al heeft een enorme impact op het individu! De media laat elk moment van de dag zien hoeveel zieken en hoeveel overleden personen er de afgelopen dagen bijgekomen zijn. Echter besef dat deze cijfers niet kloppen! (Dat wordt ook door virologen en autoriteiten zelf aangegeven). De oorzaak is mede gelegen in het feit dat er ook andere griepvormen heersen en dat dit ook verward wordt met Corona. Daarnaast heel simpel: Als er weinig getest wordt op Corona kan je ook nooit met concrete cijfers komen. Ook word je continu geïnformeerd door virologen en andere specialisten die zelf onderling verschillende verklaringen en visies hebben. Je ziet hierbij dat men vaak vanuit het ego een prestigekwestie van maken. Besef je dus: Het nieuws dat je hoort klopt in grote lijnen niet! Hoe vaker je negatief nieuws hoort of ziet des te meer het in jouw systeem gaat zitten...tot aan celniveau aan toe, terwijl wat je hoort en ziet dus feitelijk niet klopt.

Voor alle duidelijkheid: Ja, het Coronavirus is er, je hebt er rekening mee te houden en je kunt voorzorgsmaatregelen nemen, echter in dit geval niets anders dan de jaren ervoor met andere griepvormen: Je handen vaker wassen, ga niet naar ouderen of kwetsbaren, binnen blijven als je ziek bent, houd afstand, in je elleboog niezen/hoesten, etc.

Ik ben zelf al jaren geleden zeer selectief geworden bij het kijken en luisteren van het nieuws of nieuwsprogramma’s omdat ik steeds meer ging beseffen dat het nieuws wat men liet zien in veel gevallen niet klopte, eenzijdig was, gekleurd of aangestuurd werd, kortom negatief was. Zoals de Braziliaanse president deze week ook aangaf rond het virus: “media zaaien angst”. Dat werd mij al vele jaren geleden duidelijk na het lezen van onder andere het boek van Janneke Monshouwer, een ex nieuwslezer die openheid van zaken gaf hoe het nieuws echt werkte. Door het tot jou krijgen van deze negativiteit uit het nieuws gebeurt dus eigenlijk hetzelfde als bij het “haat” potje uit de test. Daar komt overigens ook nog bij dat het algemeen bekend is dat er (nog) een behoorlijke (financiële en machts) verwevenheid is binnen en bij onder andere de farmaceutische industrie, wetenschap, politiek, RIVM, WHO en media, dat je jezelf mag afvragen of je wel volledig kunt vasthouden aan de informatie die we ontvangen

Ik ben een boek aan het schrijven en dat gaat over de veranderingen van de afgelopen 50 jaar, in het bijzonder de veranderingen na 2012. Het gaat over het collectief verhogen van het bewustzijn wat rond 2012 in een stroomversnelling terecht kwam door meerdere factoren. Rond 2012 ging de Schumann resonantie (hartslag van de aarde) ineens stijgen, we gingen astrologisch over van het vissen naar het waterman- of Aquarius tijdperk en speelden er andere factoren mee, wat deze verhogingen van bewustzijn in werking zette. Het valt dus onder de evolutie van de wereld en zo ook de mens. Er werd bijvoorbeeld al vanuit de Maya’s (21-12-2012), en vanuit het Hindoeïsme (Yuca’s = 2012 de overgang van zilveren naar gouden bewustzijnstijdperk) en astrologie (overgang naar Aquariustijdperk) al uitgelegd dat 2012 een bijzonder (kantel)jaar zou worden naar transformatie van de mens. Het bewustzijn steeg steeds meer en het ego zakte. We gingen en gaan over van het oude naar het nieuwe denken. Het oude denken vanuit ego (Controle, macht individualisme), naar het nieuwe denken vanuit bewustzijn (samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, liefde en zorg). We zaten en zitten nog steeds in een enorme shift en transformatie als mensheid. Jan Rotmans schreef een boek genaamd: “We zitten niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk”. Hij vertaalt deze transitie vanuit zijn vakgebied maar dit geldt eigenlijk voor de gehele maatschappij en mensheid. Het betreft een tijdperk van ontmachting en de-rationalisering. De wereld is toe aan een totale reset! 

Maar wat is dan het grote verschil tussen functioneren vanuit ego en het functioneren vanuit bewustzijn?

Het ego zorgt voor verdeeldheid en wilt zich graag beter of zelfs superieur voelen ten opzichte van andere personen of groepen. (Cultuur, afkomst, kleur, geaardheid, andersdenkenden, etc.) Dit uit zich in bekritiseren, becommentariëren, wegzetten als minder of als dom. Ook kan het zich uiten in strijd maar mist dus veelal de nuance en verbinding. Er bestaat een individueel ego maar ook een collectief ego. Het ego wordt overigens ook wel “de oneigenlijke ik” genoemd omdat het aangeeft hoe je doet (door aangeleerde gedragingen, opvoeding, etc.) maar niet wie je daadwerkelijk bent! Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat het ego continu bezig is met het verleden en met de toekomst, maar zal zoveel mogelijk het hier en nu ontkennen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat 97% van jouw gedachten repeterend en nutteloos zijn. Je kan het verleden immers niet veranderen en de toekomst is er nog niet. Het enig wat feitelijk bestaat en van belang is, is het hier en nu! En het hier en nu is jouw bewustzijn!

Het bewustzijn zorgt daarentegen voor verbinding wat zich uit in respect, saamhorigheid, gelijkheid en solidariteit. In de afgelopen 50 jaar, i.h.b. rond 2012, zag je steeds meer mensen die bewust werden oftewel ontwaakten. Dat vertaalt zich onder andere in een grote stijging van mensen die Hoog sensitief zijn, mensen die bewust vegetariër of veganist werden, mensen die steeds meer opkwamen voor het milieu, een grote stijging van het aantal klokkenluiders/lichtschijners (in politiek, farmaceutische industrie, mainstream media, politie, (jeugd)zorg, onderwijs, zorg, etc.), vermengingen van culturen en geloven, etc. Door het verhogen van ons bewustzijn voelen steeds meer mensen zich geroepen om naar buiten te treden met de boodschap: “Dit kan niet (meer) zoals het nu gaat, het moet anders” of het nou over discriminatie, geweld, fraude, manier van werken of machtsmisbruik gaat. Mensen durven, doordat zij steeds bewuster zijn geworden, steeds meer te vertrouwen op hun gevoel, op hun innerlijke ik. Het ego zoekt het buiten zichzelf (naar buiten gericht) terwijl jouw bewustzijn het in zichzelf zoekt (naar binnen gericht). Oude denkers zijn niet slechter of beter als nieuwe denkers, maar besef dat we in een proces van de overgang van het oude naar het nieuwe denken zitten!

De huidige media geeft ons vooral misinformatie en speelt in op onze angsten, omdat de huidige machthebbers (vanuit ego), in brede zin, er baat bij hebben dat alles blijft zoals het is. Het ego is namelijk bang voor veranderingen, is bang om niet meer de controle te hebben! Echter, macht kun je alleen maar hebben als een ander het jou geeft. En macht krijg je het snelst door in te spelen op angsten en mensen afhankelijk te maken. In het nieuwe tijdperk heb je de keuze om je eigen pad te kiezen, te kiezen voor vrede, liefde en harmonie. Andersom: De politiek, machthebbers, media gaan niet veranderen, alleen gebeurt dit pas als wij veranderen en dit laten blijken! Hierbij komt nog dat het ego veelal zorgt voor slimme oplossingen, echter zijn deze vaak voor de korte termijn. Vanuit het bewustzijn ontstaan intelligente oplossingen die voor lange termijn zijn. Je ziet bijvoorbeeld in de politiek, overheid en grote bedrijven dat de leiding best slim is, en slimme oplossingen aandragen. Echter intelligent zijn deze in veel gevallen zeker niet! Daarbij zie je wel steeds meer dat in alle lagen steeds meer nieuwe denkers zitten en proberen veranderingen in te zetten.

Door wat je hoort en ziet in het nieuws i.c.m. met een “donker” toekomstbeeld neemt de angst het over en de ratio valt weg. Hieruit is ook te verklaren dat mensen massaal wc-papier aan het hamsteren zijn gegaan. Why? Als corona nou diarree zou veroorzaken zou dat nog enigszins rationeel kunnen zijn, maar dat is niet zo! Hieruit blijkt dus dat deze angst overdraagbaar is, overslaat op anderen en dat we mede “last” van elkaar hebben. Een groot deel van de mensen zit dus in een lage frequentie/trilling!

Als je kijkt naar de media zie je elke dag tientallen uitzendingen die het (slechte) nieuws brengen. Het aantal besmettingen stijgen, zo ook het aantal dodelijke gevallen. Het is het gesprek van de dag! Hierbij treedt een tweede natuurwet in werking, namelijk: De kracht van herhaling, is de kracht van het leren. Ook dit werkt in zowel positieve maar dus ook in negatieve zin. Hierdoor gebeuren twee dingen: Het brengt je in een lage (angst) energie (die dus overdraagbaar is naar anderen, dan wel kan overslaan naar anderen) maar het brengt ook jouw weerstand omlaag.

Doordat alle aandacht gericht is op de Corona crisis vallen andere vraagstukken of gebeurtenissen volledig weg uit de media. Denk hierbij aan 5G vraagstukken, stikstofproblematiek, gele hesjes protesten, en andere zaken.  

Andersom: Juist door deze crisis krijg je overigens ook mooie neveneffecten zoals: Er ontstaat harmonisatie en solidariteit, er ontstaat een enorme synergie bij de mensen, geen smog in China maar ook hier een veel schonere lucht, dolfijnen die in Venetië in binnenwateren komen, geen files, mede door thuiswerkers, explosie aan creativiteit op veel vlakken...én nog meer bewustwording of ontwaking van het individu! Mensen krijgen gedwongen de tijd om tot en bij zichzelf te komen. Zonder chaos, of crisis, zal er geen verandering komen.

De oplossing om uit deze collectieve angstpsychose te komen, maar ook om een hogere weerstand te krijgen, is om vooral bewust in het moment te leven: Stop met (veel) naar het nieuws te kijken, ga bezig met introspectie, geniet van de kleine dingen, ga in de tuin bezig of ga de natuur in, ga naar buiten in de zon. Maak echt contact met mensen om je heen, mediteer, ga verder met, of ontdek nieuwe creatieve talenten, concentreer je op ademhaling, eet natuurlijke voeding, drink vers water, beweeg, zoek de stilte op. Besef je dat, als jij in een hogere frequentie/trilling komt, dat JIJ dat verschil kunt maken in jouw eigen omgeving, maar vooral voor jezelf. Kijk om je heen en zie dat steeds meer bewuste mensen opstaan en bezig zijn of gaan met de nieuwe mens en maatschappij.


Besef je dat 2012 en 2020 bijzondere jaren waren/zijn voor én van de verandering! Echter, de basis van rust, kracht en onvoorwaardelijke liefde zat en zit (altijd al) in jouzelf.