vrijdag 26 juni 2020

EurtQuake - van donker naar licht.

Het zijn roerige tijden. Het lijkt erop alsof alles en iedereen tegenover elkaar staat. Rellen, demonstraties, heftige discussies, protestgroepen die opstaan, etcetera. Aan de buitenkant klopt dat ook dat het er roerig uitziet, echter zijn dit de laatste stuiptrekkingen van en naar een evolutionaire verandering naar een ander tijdperk ofwel naar een nieuwe maatschappij! Maar welk mechaniek zit hier nou eigenlijk achter? Waarom gebeurt dit allemaal? Als je dat mechaniek ziet en begrijpt, als je dit bewust bent, dan begrijp je ook wat er allemaal gebeurd om jou heen in privésfeer, op het werk, in de Nederland maar ook in de gehele wereld. Je kunt dit mechaniek namelijk 1 op 1 leggen op zowel individuen, groepen, bedrijfs- en organisatiestructuren, overheidsstructuren, etcetera. Begrijp dat we in een strijd zitten van de overgang van oude naar nieuwe maatschappij en wereld!

Al lange tijd geleden ontstonden er scheuren in de huidige structuren van de systemen binnen de maatschappij en deze scheuren werden steeds groter en stort nu in! Dat kwam mede door de natuurlijke tegen”macht”, namelijk het groeiende bewustzijn van de mens. Piepend en krakend is de gehele maatschappij tot stilstand gekomen. Een maatschappij die is vastgelopen door over-regeling, over-protocollering en verstrengelingen tussen geld, macht en politiek.

Ik ben vorig jaar begonnen met het schrijven van een boek. Deze gaat over de veranderingen van de afgelopen 50 jaar, in het bijzonder na 2012. In het boek legde ik uit dat 2012 een bijzonder kanteljaar was en dat 2020 ook een bijzonder kanteljaar zou worden. Ik wist toen alleen nog niet dat het zo extreem, groots en bijzonder zou zijn! Ik ga het boek dan ook voor een deel herschrijven gezien de huidige ontwikkelingen.

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk, aldus professor Jan Rotmans. De verandering van het oude denken naar het nieuwe denken, van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Doordat het bewustzijn van mensen in de afgelopen 50 jaar steeds hoger werd en mensen steeds minder vanuit het ego gingen functioneren ontstond er ook een strijd. We zitten in een periode van ontmachting, derationalisering en ont-politieken. Deze strijd is over de hele wereld zichtbaar dus ook in Nederland. De mensen vanuit het oude denken willen het bij het oude laten echter is het een geleidelijk proces wat niet te stoppen is en op dit moment naar een hoogtepunt toegaat. We gaan over van dualiteit naar eenheid en verbinding.

Het oude denken is vanuit het ego. Het ego functioneert vanuit macht, controle en individualisme. (ik wil, jij gaat, jij doet, jij luistert naar mij, etc) Het ego zorgt voor verdeling en tweestrijd immers wil het ego zich graag beter of zelfs superieur voelen ten opzichte van een persoon of groep. Daar vanuit komen vaak ook waardeoordelen, vooroordelen, het gelijk willen hebben en halen, denigreren, buitensluiten, pesten, invullen, agressie, controle, e.d.

Het nieuwe denken is vanuit het bewustzijn. Het bewustzijn functioneert vanuit samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, liefde en zorg. Het bewustzijn zorgt voor verbinding. Het ego draagt vaak bij aan slimme oplossingen echter zijn deze veelal voor korte termijn. Het bewustzijn draagt vaak bij aan intelligente oplossingen en deze zijn voor lange termijn.  

Zo zie je dat er, vanuit het ego, vaak bij overheden, en grote bedrijven door directeuren, ministers, wetenshappers of leidinggevenden wel slimme oplossingen aangedragen en uitgevoerd werden echter intelligent bleken ze vaak (achteraf) gezien zeker niet!

In de afgelopen tijd zie je dat de machten die nog vanuit het oude denken functioneren zich met hand en tand verzetten tegen het nieuwe. Dat zie je in het bedrijfsleven, overheden, politie, etcetera. Eigenlijk is alles wat nu nog een top-down management heeft aan het omvallen. Dat zag je vele jaren geleden al toen alle grote bedrijven die top-down management voerden stuk voor stuk failliet gingen. Top-down management is namelijk te allen tijde een constructie vanuit een vorm van hiërarchie en dus controle en macht. Dat is niet meer van deze tijd en is disfunctioneel gebleken. De wereld is hard toe aan revisie!

Die veranderingen zijn mede uit te leggen vanuit onder andere de verhoging van de Schumann resonantie die sinds 2012 ging stijgen en nog steeds stijgt. Deze was altijd gemiddeld 8 hertz terwijl deze sinds 2012 ging stijgen en nu gemiddeld rond de 24 hertz ligt. De alfa stand van hersenen ligt tussen 6 en 16 hertz = rust/meditatie of slaapstand. De bètastand ligt tussen 16 en 36 hertz = actie/onrust/stress. De bètastand van de hersenen wordt dus door deze verhoging van de Schumannresonantie continu getriggerd. De gehele wereld staat is stressstand! Dat zie je bijvoorbeeld weer terug aan een explosie aan verwarde personen sinds 2012. Deze personen hebben last van deze verhoging waardoor zij overprikkeld raken.  Ook zie je sinds 2012 een grote stijging van het aantal klokkenluiders hoewel ik ze liever lichtschijners noem. Alles wat donker was komt aan het licht. En zo zijn er rond en sinds 2012 vele andere bijzondere dingen gebeurd.

Ook kon je vanuit de oudheid, vanuit astrologie en vanuit oude geschriften al lezen dat 2012 met name genoemd werd. Volgens de Maya’s zou de wereld op 21-12-2012 vergaan. Dat was metaforisch voor een nieuw begin. Hindoeïsme spreekt over bewustzijns-tijdperken (Yuca’s) waarbij 2012 genoemd werd als overgangsjaar van het zilveren naar het gouden bewustzijnstijdperk. Het vissentijdperk stond voor: controle, macht en individualisme (ego) wat overging naar het Aquariustijdperk wat staat voor: samen, gelijkheid, openheid, eerlijkheid, transparantie, liefde en zorg (bewustzijn). De overgang van dit astrologische tijdperk vond plaats rond 2012. Vanaf 2012 ontstond er een kwantumsprong in verhoging van bewustwording en bewustzijn bij de mens worldwide. Ook 2020 zorgde voor een grote toename in bewustzijn. Mensen kwamen in lockdown en kregen tijd voor zichzelf en velen kwamen tot zichzelf. Je kunt jezelf dus afvragen: Was/is deze crisis een probleem of is het de bedoeling?

Op microniveau zie je deze verschuiving bijvoorbeeld als de leidinggevende van een afdeling nog vanuit het oude denken, vanuit controle en macht, functioneert. Hierin mist veelal de openheid, transparantie en gelijkheid en heeft hij of zij graag de touwtjes in handen. In de afgelopen jaren ontstond er steeds meer verzet vanuit de mensen die daar werkten en bewust waren of werden. Achterkamertjespolitiek, dichte-deuren-overleggen, oneerlijke behandeling, ongelijke behandeling is niet meer van deze tijd. Het vanuit hiërarchie leidinggeven zal plaats gaan maken voor leidinggeven vanuit gelijkheid en vertrouwen.

Op macroniveau zie je bijvoorbeeld dat er mensen tegen elkaar worden opgezet, er worden wetten aangepast, er wordt angst gecreëerd, bij ene demonstratie wordt anders opgetreden als bij andere, etcetera. Hiermee probeert de oude machten nog krampachtig om de macht te behouden. Het is echter een onhoudbare zaak omdat steeds meer mensen bewust en dus wakker werden en worden. De oude machten raken in paniek door deze tsunami van bewustzijn! Door vanuit macht en controle te werken creëer je automatisch angst echter begint deze angst steeds meer te weg te vallen bij steeds meer mensen. De kracht van het functioneren vanuit het bewustzijn, dus vanuit liefde, geduld, gelijkheid en eerlijkheid is vele malen sterker als de kracht vanuit het functioneren vanuit het ego en dus macht en controle. Door de veranderingen komt alles wat donker was aan het licht. Corruptie, machtsmisbruik, fraude en noem maar op. Ook wordt elke vorm van machtsmisbruik steeds meer zichtbaar. Mensen gaan zien op het moment dat het getoond wordt. Er is geen ontkomen aan.

Je ziet ook binnen diverse organisaties als overheden, politie, defensie en handhavers een spagaat ontstaan. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in een reactie op Youtube van Marechaussee Melchior Verbon. Hij spreekt vanuit bewustzijn, vanuit zijn hart en geeft aan dat de huidige regels en mogelijk aankomende wetgeving rondom corona en de handhaving hiervan volledig tegen zijn afgelegde eed en zijn persoonlijke gevoel indruist. Hij heeft deze baan gekozen vanuit de motivatie om de mens te helpen. Ik weet dat hij spreekt namens velen omdat het overgrote deel van de politiemensen/marechaussees en handhavers dit werk zijn gaan doen om de mens te helpen en de maatschappij mooier en beter te maken. Maar ook hierin geldt dat velen zich (nog) niet durven uit te spreken vanuit angst. Vanuit de maatschappij zie je ook steeds meer mensen en groepen opstaan die in “verzet” komen vanuit geduld, respect, liefde en gelijkheid ofwel: je ziet deze verandering en beweging in de gehele maatschappij. Na de demonstratie op het Malieveld in Den Haag op 21 juni 2020 gaf de vakbondsvoorzitter van de politiebond ACP aan dat zij de grip op de samenleving kwijtraakten. Deze opmerking was het gevolg van reacties vanuit de samenleving op de gebeurtenissen rond en de reacties na de demonstratie. Ik ben er volledig van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de politiemensen die op het Malieveld stonden het goed wilden/willen, het goed bedoelden/bedoelen en er voor de mensen wilden en willen zijn.

De verhoging van het bewustzijn gaat de gehele mensheid aan dus ook politiemensen, marechaussees en handhavers. Dat schuurt enorm als je in een organisaties werkt die (nog) vanuit hiërarchie, vanuit top-down management, en dus vanuit controle en macht functioneert. Andersom zie je dus ook dat het schuurt met de samenleving. De maatschappij, en dus ook de politie, zal dus anders ingericht (moeten) gaan worden om door deze verandering/strijd heen te loodsen. Het gaat er dus niet zozeer om de grip terug te krijgen (grip is namelijk ook een vorm van controle en macht) maar zal het er meer om gaan hoe we er met zijn allen mee om gaan…vanuit samen, rechtsgelijkheid, transparantie en openheid. Deze verandering kan je overigens ook weer 1 op 1 leggen op bijvoorbeeld banken, het monetaire systeem, onderwijs, regering, bedrijfsleven, etcetera. De oude structuren die we kennen zijn omgevallen of zullen gaan omvallen. Elke verandering kost tijd en geeft strijd. JUIST tijdens een crisis ontstaat er ruimte tot verandering!

De grootse angst van de oude macht(en) is dat er eenheid ontstaat op de werkvloer, in een land en in de wereld. Eenheid bij en van de mens! Het gaat namelijk niet over of om kleur, afkomst, geloof, sekse, geaardheid maar om ons.. als mens! Als mens vanuit verbinding, eenheid, gelijkheid, openheid, transparantie, respect en liefde voor jezelf en liefde voor elkaar! Het is the great awakening!

Rob Buizer

“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk” - Jan Rotmans.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten